Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга Кызыл хоорайның бурунгаар хөгжүлдезин сайгарып чугаалашкан

Тываның Чазаанга Кызыл хоорайның бурунгаар хөгжүлдезин сайгарып чугаалашкан 08.11.2022

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тываның найысалалының мэрия төлээлери база Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары-биле ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны чоруткан.
Бо күзүн хоорайның хоойлужудулга эрге-чагыргазы – Төлээлекчилер хуралы элээн өскерлип, эрги чыыштан чүгле 7 депутат катап соңгуткан. Мэрниң албан-дужаалынче чарлаан конкурска хоорай чагыргазының даргазы турган Карим Сагаан-оол база катап хөйнүң үнүн алгаш, ийиги хуусаада ажылдаар бүзүрелге төлептиин бадыткаан.
Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының удуртулгазындан Ирина Казанцева база Аяс Лопсан найысылал мэриниң мурнунда кандыг сорулгалар салдынганын таныштырган. Олар хоорай мэриниң эгелеп алган болгаш эчизинге чедир шиитпирлээр айтырыглары, ажылдары кайы хөй дээрзин демдеглээн.
Төлээлекчилер хуралының соңгулдаларының бүдүүзүнде соңгукчулардан кирген чагыгларны адырлар, угланыышкыннар, хевирлер аайы-биле бөлүктеп, аайлааш, анализтээр ажылдарын дооскан. Оларның күүселдезин чедип алыры-биле хуусааларын чиге айтып, акшаландырыышкын дөстерин тып турарын чугаалаан.
“Найысылалдың төлептиг овур-хевирин деткиир херек. “Чаагайжыдылга” МУБ-туң ажылын эде көрүп, черлик ыттар айтырыын шиитпирлээр. Кызыл хоорай мэриязының тургузуун база эде көөр. Экономика департаментизин күштелдирер херек. Хоорайны-хөгжүдүп сайзырадырының адырлар программаларын ажылдап кылыр. Хоорайжыларны пассажирлер аргыштырылгазының айтырыглары, ол адырда эгелээн ажылды эде тыртарын уламчылаар херек” – деп, Кызыл хоорайның баштыңы Ирина Казанцева дыңнаткан.
Республиканың Баштыңы Тываның найысылалы боттары инвестицияларны хаара тудуп ажылдаарынче кичээнгейни угландырган. Амгы үеде Тываның Чазаа найысылалдың хөгжүлдезинче улуг салыышкынны салып турар. Күрүне программаларын боттандырарынга республика бюджединден үндүрүп турар инвестицияларның 60 ажыг хуузу Кызыл хоорайга онаажып турар. “Арыг агаар” федералдыг программаже найысылалды кииртип алган. Кызылга чуртталга тудуун калбаа-биле чорударынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп турар.
“Амгы ажыл-херектеривисти уламчылап, ам-даа кады ажылдаар апаар бис. Эргижирээн болгаш аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер айтырыгларны-даа алыылыңар. Кызыл хоорайның келир үеде хөгжүлдезинге хамаарышкан айтырыгларны чугаалажып турары-биле, кол состав үш айда бир катап чыглып тураалыңар. Хоорай эргелеп-башкарарылгазының база амыдырал-хандырылгазының шынарын бедидер, чидиг айтырыгларны шиитпирлээрин көөр бис” – деп, Тываның Баштыңы саналдаан.
Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол хоорай хөгжүлдезиниң стратегтиг айтырыгларын чазак деңнелинге үндүрүп эккелген мындыг ужуражылга дээш Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга четтиргенин илереткен.


Возврат к списку