Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның автооруктарынга баштайгы хар бергедээшкиннерни болдурган

Тываның автооруктарынга баштайгы хар бергедээшкиннерни болдурган 01.11.2022 Тывага октябрьның 28-тен 29 дүнезинче чагган баштайгы хар арт-сыннарга бергедээшкиннерни база орук-транспорт болуушкуннарын болдурган. РФ-тиң ОБЯ ТР-де регион эргелели чазактың аппарат хуралында Тываның Баштыңынга республиканың автооруктарында байдалдың дугайында илеткээн. Регион болгаш кожууннар аразының автооруктарын үе-шаанда аштап-тударын хандырар айтырыгны хуралда чугаалашкан. Республиканың орук-транспорт яамызы, Тывааның авто-орук болгаш өске-даа харыысалгалыг албаннар долу күжү-биле ажылдап турар. Бо үеде республиканың берге орук участоктарында 120 санныг техника мөөңнеттинген, ам-даа 32 техниканы септеп-селиптерге, ажылче үнер. «Ажы-төл сөөртүлгезин онза кичээнгейге алыр. Эрткен пятницада, Оттук-Даш дөңүнге Сүт-Хөл кожуундан уруглар сөөрткен автобус-биле болганы ышкаш болуушкунну ам болдурбас ужурлуг бис. «Восток» компанияның орукчулары дузалажып, уругларны чоогунда чыдар Ийи-Тал суурже чайладып, көжүрген. Ам уруглар дыштанылгазы эгелээн. Социал адыр уругларывыс эки, ажыктыг дыштанып алзын дээш, ведомстволар аразының планын ажылдап кылган. Ынчангаш суурлар аразынга, Кызылче аргыжылгалар турары чадавас. Чер-черлерде чагырга черлери ындыг үнүүшкүннерни организастаанын, айыыл чок чоруктуң шупту негелделери канчаар күүсеттингенин хынаар ужурлуг. Өөредилге яамы мээң даалгам-биле, школа автобустарын хынап, оларның техниктиг байлалынга, ажыглалынга, кадр составының шынарынга анализти кылгаш киирер. Чолаачының арга-дуржулгалыындан дыка хөй чүүл хамааржыр» — деп, Тывның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. Регион болгаш федералдыг оруктарның 4 нарын участогунга транспорт аймаа тырылган деп, ведомство дыңнаткан. Колдуунда-ла чайгы дугуйларын кышкы дугуйларынче солуп албаан машиналар тайгактыг оруктуг арт-сыннарны үнүп шыдавайн, кыдыынга тургулапкан. Ынчалдыр Чеди-Хөл кожуунда «Северный» арт кырынга 10 ажыг машина турупкан. Ол ышкаш Бии-Хем кожууннуң Шивилиг суур чоогунда «Енисей» Р-257 федералдыг оруктуң 700-кү километринге машиналар тырлы берген. Ол-ла оруктуң Кызыл кожуун девискээринде ийи черни – Боом дааның эдээн база «Оттук-Даш» дөңүн машиналар ажып шыдаваан. Шак ынчалдыр Оттук-Даш дөңүнге Сүт-Хөл кожуундан уруглар сөөрткен автобус база тырлы берген. «Восток» компанияның ажылчыннары машинаны хостап, чоогунда Ийи-Тал суурже уругларны тускай техника-биле чайладып көжүрген. Орукка болган таварылгаларда дуза дыка дүрген келгенин демдеглээр апаар. Оруктарны аштаарынче, довурак төгеринче 35 санныг техника, 49 кижи үнген. «Востоктуң» орукчуларындан аңгыда, «Тываавтоорук» ККА-ның бригадалары, Чеди-Хөл кожуун чагыргазының ажылдакчылары демниг ажылдаан. Ол хүннерде авто-орук озал-ондактары база демдеглеттинген. Октябрь 29-та Кызыл – Эрзин авторуунуң 25-ки километринге тайгактааш, үш автомобиль үскүлешкен. Алды кижи кемдеп-бертинген, бир кижи чок болган. Р-257 оруктуң «Калчан» арт кырынга «УАЗ-Патриот» автомашина аңдарылганының түңнелинде, дөрт кижи кемдээн, бир кижи ол-ла черинге мөчээн. Республиканың Баштыңы оруктарда берге байдалдарны чолаачыларга сагындырып, машина мунарының айыыл чоруун, бир дугаарында шаппазын база катап чагаан. Республиканың орук албан черлеринге авторуктарда дошталы берген черлерге сагындырыгларны тургузуп, довуракты төп, ону чок кылыр ажылдарны организастаар даалганы берген.

Возврат к списку