Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа база Ажаалга банкызы ПАН кады ажылдажылга керээзин чарган

Тываның Чазаа база Ажаалга банкызы ПАН кады ажылдажылга керээзин чарган 26.10.2022 Ажаалга банкызының Сибирьде банкызының даргазы Дмитрий Солнцевке баштаткан кредит албан чериниң төлээлери-биле ужуражылга үезинде, регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг кады ажылдажылга Дугуржулгазынга атты салган.
Республика чазаанга болуп эрткен ужуражылгага Ажаалга банкызының Красноярск салбырының удуртукчузу Антон Милютин, Кызыл салбырының удуртукчузу Алина Таспанчик база вице-премьер Владимир Донских, саң-хөө сайыды Орлан Достай болгаш экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат киришкен.
Элээн каш угланыышкыннарга – регионнуң инвестиция төлевилелдерин боттандырарынга, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткииринге, чуртталга бажыңнарын тударынга, керээлерниң банк үделгези, күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаларны чурагайжыдарынга кады ажылдаарын талалар документиде айыткан.
«Тываның Чазаа-биле кады ажылдаар болганывыска дыка өөрүп, амгы шиитпирлерни ажыглап эгелээринге ажык болгаш белени дээш республиканың удуртулгазынга четтиргенивисти илереттивис. Бистиң кады ажылдажылгавыс хөгжүлдеже шынарлыг өскерлиишкинни регионга бээр дээрзинге идегээр бис. Россияда башкарыкчы технологиялыг компанияларның бирээзи болур Ажаалга банкызы чурагайжыдылга адырында улуг арга-дуржулгалыг, ынчангаш партнерларывыс-биле бодувус экспертизавысты күзелдиивис-биле үлежиринге белен бис» - деп, Ажаалга банкызы АН-ның Сибирьде банкызының даргазы Дмитрий Солнцев ат салыышкынынга тайылбырны берген.
Ажаалга банкызы биле Тываның Чазаа амгы үениң бедик технологиялыг шиитпирлерин регионнуң кадык камгалал системазынга, транспорт инфраструктуразынга, ол ышкаш чуртталга-коммунал ажыл-агый база өөредилге адырынга ажыглаар.
«Тываны социал-экономиктиг хөгжүдер сорулга-биле, саң-хөө-чээли адырынга кады ажылдаар дугайында ниити чугааның артында бистиң планнарывыс база бар. Бирги ээлчегде тудуг төлевилелдери аңаа хамааржыр. Банкының акша-хөреңгизи-биле бо үеде республикада 8,4 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн тудуп турар. Ажаалга банкызы 2022 чылдың эгезинден бээр1399 ипотека чээлилерин берген, ол угланыышкынны ам-даа сайзырадыр бис. Оон аңгыда, автобустар база тускай техникалар садарынга лизинг керээлерин чарарынга кады ажылдап турар бис. Чамдык хоорай маршруттарынга «СберТройка» орук өртээн төлээр системаны бо чоокку хүннерде ажылдадырын планнадывыс. Ооң кайы хире дээштиин көргеш, ол системаны хоорайның хөй-ниити транспортунче киирер чадавас бис» - деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тайылбырлаан.
В. Ховалыгның чугаазы-биле алырга, Ажаалга банкызы оон аңгыда республикага туризмни хөгжүдериниң стратегтиг концепциязынга база сонуургалдыг. Ат салган Дугуржулганы боттандырары-биле, ол адырда тодаргай инвестиция саналдарын сайгарган калбак ужуражылганы эрттирерин ийи тала дугурушкан.
ТАЙЫЛБЫР: Ажаалга банкызы ПАН — Россияда улуг банкыларның бирээзи база бажында эң улуг саң-хөө институттарының бирээзи болур. Россияның шупту банк секторунуң активтериниң үш хире кезии Ажаалга банкызының үлүүнге онаажыр. Ажаалга банкызы ПАН Тыва Республиканың банкы системазында лидер болбушаан, ниити кредит портфелиниң чартыындан хөйүн ээлеп турар. 2022 чылдың октябрь 1-ниң медээзи-биле алырга, Ажаалга банкызының Кызыл салбырының ниити кредит портфелиниң хемчээли 34 314,7 млн рубль хире.
«Россияның Ажаалга банкызы» ПАН регион бюджединче эң улуг үндүрүг төлекчизиниң бирээзи болуп, үндүрүглер орулгазының 3 хуузун хандырып турар. Банк 2020 чылга деңнээрге, 2021 чылда 2,2 катап хөй - 225 млн рубльдиң үндүрүүн киирген (+123,6 млн рубль).
Ажаалга банкызының Кызыл салбырының 22 офис-филиалдары республика девискээринде ажылдап турар, ында 231 ажылдакчы бар. Тыва Республиканың 5 муң юридиктиг черлери база 189 муң кижи - Ажаалга банкызының клиентилери.

Возврат к списку