Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан мобилизацияже кыйгыртканнарның өг-бүлелеринге аъш-чем аймаа, шээр мал база одаар чүүл-биле дузалаар

Тывадан мобилизацияже кыйгыртканнарның өг-бүлелеринге аъш-чем аймаа, шээр мал база одаар чүүл-биле дузалаар 28.09.2022 Тыва Республиканың Баштыңының даалгазы-биле, региондан мобилизацияже кыйгырткан кижилерниң өг-бүлелеринге аъш-чем аймаан, бир баш шээр малды база хөмүр азы ыяшты бээр. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының баазазында ажыткан, мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларның өг-бүлелеринге деткимче көргүзер төп таварыштыр деткимчениң хемчеглерин үлээр ажылды чорудар. Келдирткен кижилерниң албан хүлээлге эрттирер черинче чоруурунуң мурнунда, дузаламчыны көргүзер болза, оларның өг-бүлелери кичээнгей чок артпайн барганын боттары көөрлер деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. Долу эвес мобилизация талазы-биле республика штавының бөгүн чазакка эрткен ээлчеглиг хуралында деткимче хемчеглериниң дугайында чугаалашкан.
Республиканың Баштыңы мобилизацияже кыйгырткан кижилер чорбаанда оларның айтырыгларын шиитпирлээр хемчеглерни ажылдап кылырын сайыттар кабинединге дааскан турган. Чазак Даргазының оралакчылары база сайыттар өг-бүлелерге дуза кадып болур аргаларны илеткээн.
Өг-бүле бүрүзүнге бирги хереглел продуктулары кирген аъш-чем аймаан бээр шиитпир хүлээп алдынган. Гуманитарлыг дузаламчыны садар база үлээрин Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы хүлээнген. Амгы үеде өг-бүле кежигүннериниң шын даңзызын тургузуп, бирги хереглелдерин айыткан паспорттарны долдуруп турар.
Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының шугуму-биле, өг-бүлелерге бир баш хой, 50 кил далган, ийи шоодай картошка, хереглээни-биле капустаны бээр шиитпирни хүлээп алган. Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Сргей Ондар далганны республиканың курлавыр фондузундан үндүрерин дыңнаткан. Каа-Хем, Таңды база Чаа-Хөл кожууннарда складтардан далганны чүдүргеш, кожууннар төптеринче чедирер. Үш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери: «Усма» база «Идегелдиң чери» көдээ ажыл-агый кооперативтери, республикада билдингир ногаажы Александр Желтухин картошканы бээринге белен. Республиканың малындан шээр малды тускайлаар. Далганны, картошканы база хойларны өг-бүлелерге чедирерин муниципалитеттер харыылаар.
Көдээ аэжыл-агый яамызы шеригже келдирткен арат ажыл-агыйларның баштыңнарын аңгы деткиир деп шиитпирлээн. Ажыл-агыйларга бир-бир тонна мал чиир тарааны дүжүрер.
Муниципалдыг одаар чүүл складтарындан хөмүр-биле хандырылганы чорудар. ТР-ниң Чуртталга-коммунал ажыл-агыйы ол ажылды харыылаар. Кожууннарда өг-бүлелерниң даңзызы тодараттына бээрге-ле хөмүрнү дүжүрүп эгелээр. Арга-арыг ажыл-агыйы болгаш бойдус ажыглалының сайыды Сарыг-Хаа федералдыг курлавырның арга-арыг фондузунда черлерден одаар ыяшты белеткээрин дыңнаткан.
Ам муниципалдыг тургузугларның даргалары өг-бүлелерниң чиге шын даңзызын ылавылап, дузаламчыны канчаар чедирерин дарый тодарадыр ужурлуг. Ол ышкаш кожуун удуртукчулары мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларны кежээки үеде база дыштаныр хонуктарда чагырга бажыңнарынга хүлээп алырын организастап, ХБАБ килдистериниң специалистери биле нотариустарга ажылдаар байдалдарны хандырар.

Возврат к списку