Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал чемин белеткээр кампания дооступ турар

Тывада мал чемин белеткээр кампания дооступ турар 27.09.2022 ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, республиканың кожууннары мал чемин белеткээр планын 88 хуу чедирип алган.
Республикада ийи кожуун – Таңды (112 %) база Тожу (116%) мал чеми белеткээр планын ажыр күүсеткен. Каа-Хем (99%), Тере-Хөл (99%), Кызыл (97%), Бии-Хем (96%), Бай-Тайга (95%) кожууннар онаанган даалгазын күүседириниң кырында.
Республика ниитизи-биле 205, 371 муң га черде сиген-ширбиилди кескеш, 203, 61 муң газында мал чемин бөлүп алган. Белеткээн мал чеминиң ниити хемчээли - 224,8 муң тонна.
«Белеткээн мал чемниң хөй кезии - хууда дузалал ажыл-агыйларыныы болур. Олар 162,7 муң тонна азы, ниити планның 72,3 хуузун кылган» - деп, яамының үнүш ажыл-агый килдизи дыңнаткан.
Оон аңгыда муниципалдыг курлавырга 1167 муң тонна мал чеми белеткээр тургаш, 846 тоннаны бөлүп алган. Курлавырга мал чеми белеткээр планны Каа-Хем, Кызыл, Чеди-Хөл, Өвүр, Бии-Хем база Улуг-Хем кожууннар бүрүнү-биле дооскан.
Хөлүн эртир изиг чай болганындан, республиканың чамдык кожууннарынга онза байдал чурумун чарлап, 8, 709 муң гада тараан мал чемин үндүр бижээн. Ынчангаш мал чемин белеткээр ниити планның 12 хуузу четпейн турар. Ону республика база муниципалдыг курлавырда мал чеми-биле дуглаары планнаттынган.
Баш бурунгаар санаашкыннар-биле көөрге, кааңдаашкынның уржуундан чер ажылдыглар 70,5 млн рубльге каражалаан. Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик база Чөөн-Хемчик кожууннар эң хөй чидириглиг болган.

Возврат к списку