Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы мобилизацияже кыйгыртканнарның учет бижимелдерин таптыг хынаарын негээн

Тываның Баштыңы мобилизацияже кыйгыртканнарның учет бижимелдерин таптыг хынаарын негээн 26.09.2022 Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның шериг комиссариадынга чедип, кыйгыртылга талазы-биле ажылдар кайы хире чоруп турарын көрген. Республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына база найысылалдың шеригкому Петр Ширко долу эвес мобилизацияны хандырар дээн даалганың күүселдезин Владаслав Ховалыгга илеткээн. Регионнуң баштыңы немелде “шүүрээшкинни” – мөөңнээшкинче кыйгыртып турарларның учет бижимелдерин таптыг хынаарын негээн. Муниципалитеттер кыйгыртканнарның бөлүүн хандырып турар болганда, республиканың шериг комиссариады кижи бүрүзүн тускай хынаар ужурлуг деп чугаалаан.
РФ-тиң Президентизи Владимир Путин «Мобилизация-биле шериг албанынче кыйгыртылгадан соңгаарладыр үени бээриниң дугайында» чарлыкка (http://kremlin.ru/events/president/news/69430) атты салган. Ында ортумак профессионал болгаш дээди өөредилге черлеринде хүндүскү база хүндүскү-бот-өөредилге хевири-биле өөренип турарларга кыйгыртылганың хуусаазын соңгаарлатканын айыткан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хамаатылар 122 дугаарлыг “изиг шугум” телефонунче долгааш, долу эвес мобилизация дугайында шынныг медээлерни билип, база мөөңнээшкинде шынныг эвес фактылар дугайында дыңнадып болурун чугаалаан.
Республикада шериг албанныг хамаатыларны долу эвес мобилизацияже хаара тудар ажылдар уламчылавышаан. Долу эвес мобилизацияже кирип турар хамаатыларга дыңнадып, чыггаш, 55-ки мото-адыгжы (даг) бригадазының баазазынга улаштыр өөредир. Мөөңнеп чыгган кижилерни региондан соңгаар дорт чорудуптар дугайында чугаа чорбайн турар.
Кызылда кыйгыртканнарны шериг комиссариадының баазазында чыып турар. Ол ышкаш Тываның тудуг техникумунда база Тываның транспорт техникумунда немелде ийи пунктуну ажылдаткан.
Частырыг-биле кыйгыртылганы болдурбас дээш, хамаатыларның учет бижимелдерин экидир хынаар ажылдар чоруп турар. Бир эвес хамаатыны мобилизациядан хостаар чылдагаан бар болза, чурттап турар чериниң аайы-биле шериг комиссариадынга шынзыдары чугула.
«РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң спикери Валентина Ивановна Матвиенко долу эвес мобюилизацияны чаңгыс-даа частырыг чок эрттирерин кыйгырган. Шынап-ла, ховар специалистерни арттырар системаже кирип турарын, чижээ, ЧЭК объектилеринде ажылдакчыларны хостап база хүлээп турарының информациязын кайы хире дүрген чыып турарын илередир үе эвес-тир. Хөмүр сөөртүп, социал албан черлеринче аъш-чем продуктулары дажып турар компанияларны, амыдырал-хандырылга бүдүрүлгелерин “куругладыр” каап шыдавас бис деп, база катап чугаалайн. Ындыг албан черлериниң кадрлар албаны чер-черлерде даңзыларны шүүштүреринге дарый киржир ужурлуг. Чижээ, Өөредилге департаментизиниң специалистери ынчалган, дыңнадыгларны долдурарынга база дузалашканнар. Оларның күш-ажылы болгаш харыысалгалыы дээш, четтиргеним илереттим» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку