Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Айыыл чок, шынарлыг оруктар» национал төлевилели-биле Тывада орук ажылдары доостур чоокшулаан

«Айыыл чок, шынарлыг оруктар» национал төлевилели-биле Тывада орук ажылдары доостур чоокшулаан 22.09.2022 «Айыыл чок, шынарлыг оруктар» национал төлевилел чорудуу-биле 2022 чылда республика девискээринде регион болгаш тус черлерниң ниити ажыглалдыг 30,4 км оруун септеп кылыр. Амгы үеде кылып турар 13 орук участогунуң дөртү регионуунга, 8-зи Кызыл четкизинге онаажыр. Чеди участокта ажылдар доозулган, алдызында ам-даа уламчылавышаан. Барыын-Хемчик кожууннуң Аянгаты хемни кежир чаа көвүрүгнү тудуп турар.
«Кызыл-Сарыг-Сеп» автоорукта база Кара-Хаак суурже кирер черде орук ажылдары доозулган. Бай-Хаак база Хову-Аксы суурларже кирер оруктарда, Кызыл хоорайның ийи объектизинде септелге ажылдары уламчылавышаан. «Восток» КХН, «ДСТ» КХН база «Суугу» КХН тудуг организациялары-биле орук ажыдарын кылырынга күрүне болгаш муниципалдыг керээлер чардынган.
Кызыл хоорай иштинде орук участоктарында бо чылын эгелээн ажылдар доозулган, ажыглаарынга белен деп, Тываның Орук-транспорт яамызы түңнээн. Университетская, Буренская, Ооржак Лопсанчап (9 школа), Звездная (бирги база ийиги чадазы), ТАР-ның 90 чылы (ИК-1-ден 55 бригаданың КХП) кудумчуларда орук участоктары 100 хуу белен, Степан Сарыг-оол база Оюн Күрседи кудумчулар оруктарында чаартылга бо сезонда эгелээр.
Регион оруктары болур «Кызыл-Сарыг-Сеп» база Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурже кирер оруктуң техниктиг белени 100 хуу. Оруктуң 3-кү база 4,184-ки километринде участоктарда септелге ажылдарын «Восток» КХН бо чылын эгелээн. Керээ езугаар хүлээнген ажылын бо хүнде күүсеткенин организация дыңнаткан.
Бай-Хаак биле Хову-Аксы суурларже кирер оруктарда ажылдар уламчылавышаан. «Суугу» КХН-ниң орукчулары бо чылдың майда Таңдыда орук ажылынче кирген. Бо үеде сай-довуракты төгер ажылдар 70 хуу, асфальт чадары 40 хуу кылдынган. Септелгени хуусаазында доозуптарын орукчулар аазаан.
Барыын-Хемчик кожуунда Аянгаты хемни кежир көвүрүг 20 чыл бурунгаар туттунган. 2021 чылда суг улгадып, үерлээш, көвүрүгнүң баганаларын база быжыглаан черлерин чууй шаап апаарга, аргыжары айыылдыг апарган.
Бо чылдың мартта «Восток» КХН тудуг-септелге ажылдарынче кирген. Тудугнуң бирги кезээн ноябрьга чедер доозуптар сорулганы салган.
«Айыыл чок, шынарлыг оруктар» национал төлевилел боттанылгазындан Тываның оруктарын чаартырынче бо чылын 1 млрд 018,8 млн бюджет акшазын тускайлаан. Ооң иштинде федералдыг бюджеттен 420,8 млн рубльди, Тыва Республика бюджединден – 598 млн. рубльди.

Возврат к списку