Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тес-Хемде «Эзирлерниң уязы» төлевилел-биле ийиги спорт зал ажыттынар

Тес-Хемде «Эзирлерниң уязы» төлевилел-биле ийиги спорт зал ажыттынар 21.09.2022 Бо чылын «Эзирлернин уязы» губернатор төлевилелинде 10 чурттакчылыг чер киржип турар. Бо хүнге чедир оларның хөй кезиинде тудуг ажылдары доозулгалак, деп Тываның Спорт яамызы дыңнаткан. Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг суурда тудугнуң одалгазын киириптерге, келир неделяда ол ажыттына бээр. Кожуунда ол "Эзирлер уязының" ийи дугаар объектизи болур.
Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг, Чеди-Хөл кожууннуң Элегес суурларда, Бии-Хем кожууннуң Найырал арбанда спорт залдарда тудуг ажылдары 80 хуу болу берген.
Найырал арбанда тудугнуң чырыын киирер, ханаларын сыскыыр ажылдар доозулган. Спорт залче чылыгны чанында уруглар садының одаар черинден дамчыдар.
Чеди-Хөлдүң Элегес суурда спорт залдың таваан кудуп, ханаларын тургузуп, кырын дуглап, эжиктер, соңгаларны эптеп дооскан, ам шалазының ийиги каъдын кудуп турар. Объектиниң одалгазын чанында албан черлеринден кирери төлевилелдиң өртек-үнезин элээн чиигеткен. Ынчангаш бүдүн чыл дургузунда бичии оолдар белеткенип кээр залды таарымчалыг черге тударын база шилээн.
Найырал арбанда, Чыргакы база Кызыл-Арыг суурларда спорт залдарны школа азы уруглар садтарының одалга системазынга кожар. Арткан Бора-Тайга, Аксы-Барлык, Кара-Хөл, Берт-Даг, Бүрен-Аксы база Ийи-Тал суурларда объектилер боттары котельнаялыг болур.
Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы суурда тудуг саадап турар. Бөгүнде ооң чүгле ханаларын туткан, ам крышазын салып турар. Удавас эжиктер биле соңгаларны эккээр. Бо кожуунда “Эзирлер уязы” губернатор төлевилели-биле ийи дугаар туттунуп турар спорт зал бо. Эрткен чылдың декабрьда бо кожууннуң Суг-Бажы суурда өг хевирлиг спорт залы ажыглалда кирген.
Спорт яамызы спортчу объектилерниң тудуу кайы хире чоруп турарынга мониторингини неделя санында кылып, тус чер чагыргаларынга методиктиг болгаш организастыг дузаны көргүзүп турар.
Тыва Республиканың Спорт яамызы кожууннар чагыргаларынга тудуг материалдарын бээрге, муниципалитет ону тудуп үндүрериниң чарыгдалдарын бодунга хүлээнири – губернатор төлевилелиниң утказы ол дээрзин сагындыраал. Бо чылын төлевилел боттаныышкынынче республика бюджединден 23,1 млн рубльди үндүрген, кожууннар 4,0 млн рубльди кады акшаландырган.
Муниципалитеттер төлевилелге киржирде чагыгны кииргеш, шилилдени эртер. Спортчу объектилер чок суурларже кичээнгей угланыр. Ол ышкаш тус чер чагыргаларының база чурттакчы чонунуң бот-идепкейи база чугула рольду ойнаар, чүгле дизе тудугну чоннуң күжү-биле тудуп үндүрер.

Возврат к списку