Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кожууннар аразынга пассажирлер аргыжылгазын катап эгелээр чаа автобүдүрүлгени ажыткан

Тывада кожууннар аразынга пассажирлер аргыжылгазын катап эгелээр чаа автобүдүрүлгени ажыткан 21.09.2022 Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның парламентиге  айыткалы езугаар, Тываның Чазаа пассажирлер аргыштырар системаны чурумчудары-биле элээн каш хемчеглерни алган. Кызыл хоорай иштинге, ол ышкаш муниципалиттер аразынга база хоорай чоогунуң маршруттарынга хөй-ниити транспортунга сөөртүлгени чорудар чаа бүдүрүлге – «Туваавтотранс» КХН тургустунган.
Суурлар аразынга аргыжылганы организастаар кылдыр регион бюджединиң акша-хөреңгизи-биле 40-40 олуттуг Yutong маркалыг таарымчалыг 8 автобусту саткаш, бүдүрүлгеде хүлээткен. Кызылды база ол чоок-кавыны хандырарынга 46 автобусту, ооң иштинде 28 ПАЗ Вектор Next база шимчээри кызыгаарлыг хамаатылар сөөртүр кылдыр дерээн 18 «ютонгини» садар керээни «СберЛизинг» компания-биле чарган.
«Туваавтотранс» кожууннар аразынга доктаамал рейстерни октябрьның бирги хонуктарында эгелээр. Эгезинде республиканың беш кожуунун таварып эртер эң узун «Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл» маршрут орукче үнер. Чыл төнчүзүнге чедир Эрзин база Өвүр уунче автобустарны салыр.
Айыттынган шупту маршруттарга республика бюджединден субсидияны бээр. 2022 чылдың төнчүзүнге чедир ол сорулгага 6 млн рубль көрдүнген. Тываның Чазаа кандыг-даа үндүрүг төлевейн турар чажыт сөөртүкчүлер-биле «Туваавтотранс» чижилгени тургузар кылдыр чарыгдалдарының чамдыызынга компенсацияны бээр. Субсидияны бербишаан аргыштырылга ачы-дузазының шынарынга хыналданы чорудар. ТР-ниң Орук-транспорт яамызы кожууннар аразының аргыштырылгазын километрлеп, азы бир километрде ортумаа-биле 2 рубль тарифти тургузарын саналдаан.
Кызылга автовокзал тудар төлевилелди ажылдап эгелээн. Амдыызында Кызылдан мурнуу чүкче үнер талада долганыр чер чоогунда черни шилип алган. Шакта-ла 100 кижи аргыжылгалыг автовокзалды тудары көрдүнген. Тудугнуң ортумак өртек-үнези – чартык миллиард рубль. Вокзалдан ырак эвеске автобустар турар шөлдүг «Туваавтотранс» бүдүрүлге-техниктиг баазазын планнаан.
Оон аңгыда, Тываның Баштыңы хоорайлар аразының автобустарынга доктаар черлерни кылыр даалданы база берген. Ол дээрге автобустар тургузар чылыг гаражтар, пассажирлер аргыжылгазынга херек инфраструктуралыг доктаар пунктулар-дыр.

Возврат к списку