Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада covid-19-тан аарааннарның 90 хуузу тарытпаан болган

Тывада covid-19-тан аарааннарның 90 хуузу тарытпаан болган 19.09.2022 Тывада коронавирус халдавырындан аарыыр чорук чүгээртээн-даа болза, эпидемияга удур хемчеглерни шыңгыы сагыыры артык эвес.
Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак, эрткен хонукта республикада covid-19-тан аараан 16 таварылганы лаборатория бадыткаанын, сентябрьның 12-ден 18-ке чедир – 333, ооң мурнунда неделяда хүнде-ле 105,7 таварылгага деңнээрге, хүнде ортумаа-биле 55 хуу эвээш, азы 47,5 таварылга бүрүткеттингенин илеткээн. Грипптээр чорук база чавырылган.
- Кызыгаарлаашкыннарны ап кааптар дээш мону дыңнатпайн тур мен - деп, Людмила Салчак айыткан. – Эпидемияга удур профилактиктиг бөлүк хемчеглер күүселдезинче кичээнгейни углаар херек. Ооң бирээзи – тарыдып алыры база база катап тарыдары болур. Бөгүн Тывада аарып турар кижилерниң 80-90 хуузу шуут тарыдып көрбээн азы катап тарыдарын эрттирип алган кижилер бооп турар. Респираторлуг аарыгларның ээлчеглиг чалгыы келбээнде, ондактыг бөлүкке хамааржыр кижилер тарылганы бүрүнү-биле салдырып алыры күзенчиг. Республика девискээринде ооң мурнунда хүлээп алган профилактиктиг хемчеглер: маска кедери, эртенги шактарда коллективтерге эът изиин хынаары, дезинфекцияны чорудары ам-даа күштүг бооп арткан.
6 ай бурунгаар тарыткан 105031 кижи сентябрь 18-ке чедир катап тарыдар ужурлуун, Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Катап тарыдарының долу курузун (I база II кезээн) 32716 кижи, азы катап тарыдар кижилерниң 31,1 хуузу алган.

Возврат к списку