Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан

Тывада дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан 14.09.2022 Тываның тараалаң шөлдерлиг дөрт кожуунунда – Таңды, Бии-Хем, Каа-Хем база Сүт-Хөлде дүжүт ажаалдазы уламчавышаан. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының сентябрь 10-да көргүзүү-биле алырга, 900 гектар ажыг шөлден тараа культуразын чыып алган. Республиканың башкарыкчы алды ажыл-агыйлары 900 тонна тараа культуразын, ооң иштинде 526 тонна кызыл-тас, 100 тонна хүрең-тараа, 274 тонна сула дүжүдүн алган.
Оът-сиген шоолуг үнмээнинден, сиген кезилдезин августуң төнчүзү- сентябрьный эгезинче чылдырган. Республика кыжын херек мал чеиниң үштүң бир кезиин бөгүнде белеткээн. Эрткен чылын белткээниниң чартыы хире – 150 муң тонна сигенни курлавырлаан. Ол сигенниң 72,2 хуузун, азы 112,04 муң тонназын хууда дузалал ажыл-агыйлары кезип чедирген болза, 19 хуузун, азы 29,16 муң тоннаны араттар кылып алган. Арткан кезии көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринге база организациялар база албан черлериниң дузалал ажыл-агыйларынга онаажыр.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, муниципалитеттерге база регион деңнелинге мал чеминиң курлавыр фондузун тургузар ажылдарны эгелээн. Кыштаглаашкын үезинде бергедежи берген ажыл-агыйларга ооң-биле дузалаар. Муниципалдыг курлавырже амдыызында 379 тонна сигенни дамчыткан. Мал чеминиң белеткелинде 4 муң ажыг кижиден тургустунган 820 бригаданы хаара туткан.
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы каңдаашкынның чедирген когаралын база санап турар. Тываның алды кожууну – Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Тес-Хем, Чөөн-Хемчик база Сүт-Хөл улуг когаралга таварышкан. Республиканың Чазаа оларның девискээрлеринге каңдаашкынындан онза байдал чурумун чарлап турагн. Чаны дургу кааңнап келгенинден 6 му5 ажыг тараа шөлдери кадып, кургаан. 5 муң хире гектарда  тараа культураларын үндүр бижээн, а артканын мал чеми кылдыр кескен.

Возврат к списку