Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс демниг Россия» Тывага эрткен соңгулдаларда тиилээн

«Чаңгыс демниг Россия» Тывага эрткен соңгулдаларда тиилээн 13.09.2022 Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң Тывага баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген. «Чаңгыс демниг Россия» соңгулда кампаниязын бүзүрелдиг болгаш күштүг чоруткан. Ынчалдыр Тываның Дээди Хуралының – Кызылдың Восточный биле Сүт-Хөлдүң чаңгыс мандаттыг ийи округунче немелде соңгулдаларны партияның төлээлери бүзүрелдиг тиилелге-биле дооскан. Барыын-Хемчиктиң Төлээлекчилер хуралынче немелде соңгулдаларга база-ла эрге-чагырга партиязындан бодун идип үндүрген төлээ тиилээн. Мөңгүн-Тайганың хуралынче эрткен шупту 17 депутат – “Чаңгыс демниг Россия” партияның төлээлери.
Кызылдың Төлээлекчилер хуралынче соңгулдаларга КПРФ, ЛДПР база «Новые люди» төлээлери партийжи даңзы-биле 5 хуу алыр негелдени эрткеш, хоорайның хоойлужудулга хуралынче бир-бир кижилери эрткен. Коммунистиерниң бир төлээзи чаңгыс мандаттыг округка соңгулданы ойнап алган. Арткан мандаттар “Чаңгыс демниг Россияда”.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңгыс партийжилеринге тиилелгези-биле байырны чедирген. Ооң чугаазы-биле алырга, ооң чаңгыс чер-чурттугларында “Чаңгыс демниг Россия” ам-даа алдар-аттыг болгаш бүзүрелдиг. «Бистиң ажылывысты карак-биле көрүп, хол-биле тудуп болур болгаш, ёзулуг-ла хүндүткелге төлептиг. Ол дээрге чаа бажыңнар, чаа бүдүрүлгелер, оруктар, школалар, уруглар садтары, эмнелге төптери, чаа ажылчын олуттар-дыр. Чеже-даа нарын болза, бо берге үеде – пандемияга, экономиктиг ыйыдыышкыннарга, ок-боо-биле чурттувусту сы базар дээн оралдажыышкыннарга удур кижилерни каттыштырып шыдаан бис . Шак ол чаңгыс демивис төрээн республикавыстың болгаш бүгү Россияның чаагай чоруунче – бодувустуң сорулгавысче сыныш чок чоруп, амыр-тайбыңны камгалап арттырарынга дузалап турар» - деп, ол чугаалаан.
Владислав Ховалыг эрге-чагыргага удур партияларның төлээлеринге, боттарын идип үндүргеннерге чылыг-чымчак сөстерни илереткен. Оларның күштүг болгаш төлептиг удурланыкчыларын тиилээни дээрге, соңгулдалар шынчы эрткенинге, ооң түңнелдери чигзиниг чок, чөптүг болганынга бадыткал-дыр деп, республиканың баштыңы санаан.
Тываның Баштыңы хамааты идепкейин көргүскени дээш соңгукчуларга четтиргенин илереткен. Республика чуртта эң бедик көргүзүгнү – 75 хууну көргүскен. «Бо идепкейден эрге-чагыргага, биске дузалажыр улуг күзел, бодунуң ажылын оон-даа эки кылып болур дээнин көрүп болур. Чаа соңгуткан депутаттарга база хуралга ажылчын байдалче дүрген кирип, чон-биле ужурашкаш чыып алганы чагыгларны программа документилери кылдыр кылып, билектерни сывырыпкаш ажылдап эгелээрин күзедим» - деп, Владислав Ховалыг чаа соңгуткан депутаттарга чагаан.

Возврат к списку