Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Моолдуң автомобиль хыналда-эрттирилге пунктузу таварты кызыгаар эрттери ийи катап көвүдээр

Тыва биле Моолдуң автомобиль хыналда-эрттирилге  пунктузу таварты кызыгаар эрттери ийи катап көвүдээр 12.09.2022
Тывада «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун эде чаартыр тудуг ажылдары шалыпкын чоруп турар. Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг Сибирьниң таможня эргелелиниң начальниги Александр Ястребов,  Красноярск таможнязының удуртукчузу Василий Костомаров база Роскызыгаар тудуунуң Новосибирскиде филиалының удуртукчузу Александр Сирчук олар-биле Кызылга ужуражып, чаа таможня терминалдарын биле өске-даа инфраструктураны тудар ажылдар кайы хире чоруп турарын чугаалашкан.
Россия-Моол кызыгаарының тыва участогунда үш хыналда-эрттирилге пунктуларын чедип көөрүн планнап алганын республика баштыңы дыңнаткан. Федералдыг чазактың бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай планының хемчеглеринде «Хандагайты» ККП-ни чаартыр дээш, кайы хире объектилер туттунуп турарын таныжары - үнүүшкүннүң кол сорулгазы болур.
Владислав Ховалыг КПП девискээринде чаттылган тудуг шөлдеринде чүү кылдынганын база ам чүнү тударын ужуражылганың киржикчилеринге дыңнаткан. Кызыгаарның ийи талазында тудуг ажылдары чоруп турар. Моол талага транспорт аймаан килдеп, ооң чүъгүнге тодарадылга бээр ийи автоматчыткан комплекстиг чүък эрттирер секторну тудары көрдүнген. А российжи талага пассажирлер эрттирер терминалды эде чаартыр. Ынчан «Хандагайты – Боршоо» хыналда-эрттирилге пунктузу амгызындан ийи катап хөй, азы 200 хире транспорт аймаан хүнде эрттирип турар апаар. Пассажирлер аргыжылгазы 1,5 катап улгадып, хүнде 560 кижи чеде бээр.
Бо хүнде 30 тудугжулуг бригада административтиг оран-саваның база таможняның бодунуң инфрастуруктуразының таваан кудар оңгарны казып, шалыпкын ажылдап турар. Комплексте кинология, ажыглал дээш, өске-даа албаннар, автомобильдер  хынаар бокстар, бүдүрүлге тудуглары дээш, өске-даа чугула херек тудуглар кирген. План езугаар эде чаартылга ажылдарын үезинде доозары дээш, тудугжулар дүрген эптеп чыыр сэндвич-панель деп тудуг материалдырын ажыглап турар.
«Пунктунуң хөй талалыг чурум-биле ажылдап эгелээринге чедир хөй эвес үе арткан. Чүгле Моол биле Россияның хамаатылары база чүъгү эртип эгелээр эвес, а үшкү чурттарны база хүлээп эгелээр. Ынчан чурттар аразында кады ажылдажылга калбарып, туристер саны көвүдеп, бараан база чүък сөөртүлгези улгадыр. Азы болза, «Хандагайты» КПП Россияның өске, ылаңгыя Енисей Сибириниң регионнарынга Азияже орукту ажыдып, Моолдуң база Кыдаттың рыноктарын дүрген шиңгээдип эгелээр. Тывага транзиттиг регион статусту алыры хөй арга-шинекти, хөгжүлдениң болгаш өзүлдениң точкаларын бээр» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.
Амдыызында 8.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдап турар «Хандагайты» эрттирилге пунктузу, эде чаарткан соонда, бүдүн хүн дургузунда ажылдап турар апаар. Чүък эрттирилгезиниң үези каш катап кызырлыр, а хамааты кижи кызыгаар эртеринге чөпшээрел алырын манап турбас апаар.

Возврат к списку