Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сигенчилер маргылдаазы

Сигенчилер маргылдаазы 29.08.2013
Ук мөөрейни эрттиреринге баш удур ажылдарны тускай комиссия кежигүннери: «Бай-Тал» КУБ-туң директору, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы база хөй шаңнал-макталдарның эдилекчизи Кызыл-кат Николаевна Кочал-оол, Бай-Тал суурнуң Төлээлекчилер хуралының даргазы, суму баштыңы Борбак-оол Салчакович Конгар, суму чагыргазының даргазы Саян Борисович Маадыр, социал политика талазы-биле оралакчы Хөвеңмаа Оттук-ооловна Хертек чоруткан. Мөөрейниң программазында сумулардан келген сигенчилерниң бүрүткел-даңзызын эртенгиниң 10 шакта эгелээн, бир дугаарында, Шуй сумунуң чагырыкчызы Андрей Ч.К-Д сигенчилери-биле, дараазында культурадан, «Курай» КБК, Ээр-Хавак, «МТС» МУБ, Бай-Тал болгаш кожуунда электри адырының ажылдакчылары, кожуун чагыргазындан эр-херээжен сигенчилер хөйү-биле идепкейлиг келген. Хол кадыыры база трактор-биле сиген кезилдезиниң маргылдаазын байырлыг байдалга ажыткан, эр-херээжен сигенчилер чыскаал-биле хемчегни эгелээн. Маргылдааның тугун «Бай-Тал» КУБ-туң директору, кол агроном көдүрүп үндүрген соонда, суму баштыңы С. Борбак-оол база көдээ ажыл-агый удуртукчузу К. Чошкак, кол агроном И.Петров байыр чедирип, мөөрейниң сорулгазы-биле таныштырган. Суурнуң клуб ажылдакчылары хөгжүмнүг байыр чедирген, оон күш-ажылдың чарыжы-даа эгелээн. Трактор, хол кадыыры-биле кезеринге киржикчилер үш аңгы кезекке күжүн шенешкен.

Херээжен кезикчилерден бир дугаар черни — Бай-Тал суурдан кижизидикчи башкы, пенсионер Наталья Дозур-оол, ийигизин — кожуун чагыргазының аныяк ажылдакчызы Айлаңмаа Ортаат, үшкүзүн – Ээр-Хавак сумузундан хол-биле сиген кезеринге каш дакпыр чемпион Айдыс Иргит ээлээн. Оларга кубок, хүндүлел бижиктер, өртектиг белектерни тывыскан. Эң улуг назылыг кадарчы херээжен кезикчилерден Белек Хаван-оол (67 харлыг), Мария Делгер (63 харлыг), Полина Хертек (60 харлыг) дээш, ниитизи-биле 11 кижи киришкен.

Эр кезикчилерден 21 кижи чарышкан, түңнелинде бирги черни ээлээн «Курай» КБК-ның кадарчызы, эң узун назылыг Борис Кужугетке кубок, диплом, хой, өртектиг белекти тывыскан. Ийигизин Аътчыгаш Калдар-оол, Камо Чошкак, үшкүзүн Отчугаш Араптан, Андрей Кара-Доңгак бүзүрелдии-биле чаалап алганнар. «Тиилелгеже чүткүл» тускай шаңналды Буур-оол Иргит чаалап алган. База эң шынарлыг кезикчилерден кожуун чагыргазының ажылдакчызы Оюн-оол Севек, культурадан Марат Норбу-Самбуу, Леонид Хертек, Айлаар-оол Хертек, Демир Иргит, Ээр-Хавактан Хеймер-оол Чимит, Чечек-оол Тарын-Базыр оларга өртектиг белектерни тывыскан. Трактор-биле сиген кезеринге 10 кижи киришкен. Бирги черни — Мерген Бадый-оол, ийигизин — Буян Наажаң, үшкүзүн Хемчик-оол Алдын-оол чаалап алган. Трактор-биле сиген кезип, дузалажып, септежип берип турар Шолбан-оол Иргит, Борис Хертек, Шораан Араптан, Борис Ооржак, Серен-оол Салчак, Шораан Дозур-оол, Алексей Хертек оларны онзалап демдеглээн. Хоочун тракторист, хөй шаңналдарның эдилекчизи Борис Бүрүткелович Ооржак аныяктарга арга-сүмезин берген.

Чылдың-на «Бай-Тал» КУБ суурнуң сиген шөлүнге маргылдааны организастап эрттирип турар. Киржикчилерге деткимчени берип, кезикчилерниң хей-аъдын көдүрүп, хөй шаңнал-макталдарны тыпсып берип, чонун өөртүп чоруур Артышмаа Александровна Маадырга чон өөрүп четтиргенин илереткен.

Кожууннуң көдээ ажыл-агый даргазы К. Чошкак, кол агроном Оксана О.С. чылдың-на республика чергелиг сигенчилер маргылдаазынга идепкейлиг киржип, мал чемин четчир кылдыр белеткеп алыр дээш кожуунда организациялар аразында мөөрейни чарлаан.

«Бай-Тал» КУБ бо чылын тургустунганындан бээр 40 чыл байырлалын көдээ ажыл-агый хүнүнде демдеглээр. Ынчангаш белеткел ажылдары кидин түлүк чоруп турар. Чылдың-на организациялар аразынга сиген кезилдезиниң чарыжынга кожуунда культура эргелелиниң удуртукчузу Урана Монгушовна Таргын ажылдакчылары-биле бирги одуругда чоруп турар. Чурулга, уран чүүл школалары база төпте Н.Өлзей-оол аттыг Культура бажыңының коллективинге «Бай-Тал» КУБ-туң удуртукчузу байыр чедирген. Бо бүдүрүлге чери — чүгле кожуунда эвес, а республика, Россия чергелиг шаңналдарның эдилекчилери, оларга кел чыдар байырлалы таварыштыр чедиишкиннерни күзеп каалыңар!

Шеңне Куужаан.
Бай-Тайга кожуун.

Возврат к списку