Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Төрээн чуртуңарже чанып келгениңер — шын шилилге - дир"

«Төрээн чуртуңарже чанып келгениңер — шын шилилге - дир" 29.08.2013
Республиканың яамыларының хостуг олуттарының дугайында чугаалап тура, Шолбан Валерьевич кичээнгейни шыңгыы шилилге негелделеринче угландырган. Сайыттарның оралакчыларының кандидаттарынга негелделерниң бирээзинге беш чыл ажыл стажы хамааржыр. «Кол яамыларга сайзыраңгай, ажыл-херекче чаа көрүштүг болгаш боттарының арга-шинээнден артык ажылдаарынга белен аныяк улустарны көрүксээри күзенчиин ажыы-биле чугаалаайн. Силерниң араңардан эң-не идепкейжилерни эскербес аргажок. Эр хейлер! Кайы-бирээңер-биле адаккы чададан эгелеп-даа болза, бурунгаар бүзүрелдиг шимчээшкин-биле кады ажылдаарынга идегелдиг мен» – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Тываның Чазааның Аппарадын удуртуп турар оралакчызы Аяна Шойгуга Чазак Баштыңы ужуражылганың шупту киржикчилерин хайгааралга алырын дааскан. Тываның Баштыңы Москваның доозукчуларынче кичээнгейни салыр дээрзин демдеглээн. Ынчалза-даа ол аныяктарга сула салдынмайн, ажылга тургустунарынга идепкейлиг болурун сүмелээн. «Шиитпирлеттинмейн баар айтырыглар тургустунуп келзе, менче «Вконтакте»-же бижип болур силер, бис өңнүктер болгай бис» – деп, ол хүлүмзүрүп сагындырган. Шолбан Валерьевич оларга, Тыва чуртунче чанып келир быжыг шиитпири дээш, четтиргенин илереткен.

«Бодунуң төрээн биче чуртун «чыдып» калган регион деп адап, чанарын күзевейн, республикадан дашкаар чурттап, соцчеткилерде Тыва дугайында багай чүүлдер бижип турар болгаш Российжи мегаполистерге азы даштыкыга ажылдап артып калыр улустар меңээ маадырлар болбас. Ынчангаш силер төрээн чуртуңарже чанып келгениңер дээрге, шын шилилге-дир. Маңаа силер боттарыңарның амыдыралыңарны, боттарыңарның келир үеңерни тудуп, Тыва чуртуңарны хөгжүдер силер» – деп, Шолбан Валерьевич доозукчуларга чугаалаан.

Ужуражылга үезинде аныяктар патриотизм, республиканың ниити хевири чүден база кымдан хамааржырын, аныяктарның чуртталгазының культурлуг деңнелин бедидериниң, республиканың кадык камгалалының байдалының, экономиканың сайзыралының дугайында сайгарып чугаалажып, Тыва-биле кожа регионнарны деңнеп көрген.

Россияның күрүнениң социал университедин дооскан психолог мергежилдиг Ольга Монгуш республиканың школаларынга Тываның ыдык ырызын нептередирин саналдаан. «Шыны-биле чугаалаар болза, школачылар боттарының респуб-ликазының ыдык ырызын билбес. Ону билир болгаш медереп билир ужурлуг. Кажан сен ооң аялгазын болгаш сөзүн сактып алырыңга, ол сеңээ ырак чер чоруурунга азы өөредилге үезинде бажыңың сактып туруңда, дыка дузалаар» – деп, Ольга санап турар.

Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдей шак мындыг айтырыг тургустунуп келгенинге өөрүшкүзүн чажырбаан. Ооң чугаалап турары-биле алырга, август чөвүлел хуралдарынга Россияның болгаш Тываның ыдык ырларын өөреникчилер аразынга нептередир дугайында айтырыг сайгартынар.

Шолбан Кара-оол ужуражылганы доозуп тура, кызыл диплом-биле дооскан доозукчуларны демдеглээн. Оларның аразында Москваның күрүнениң даг университединиң «Чер адааның ажыктыг казымал байлактарын болбаазырадыры» деп мергежилди чедип алган Сай-Суу Александровна Ондар; А.И.Евдокимов аттыг Москваның күрүнениң медиктиг-стоматологтуг университединиң доозукчузу Тайгана Джураевна Донгак; РФ-тиң Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агый болгаш күрүне албанының академиязының «Психология» мергежилин дооскан Белекмаа Викторовна Пюрюна; Москваның күрүнениң лингвистиктиг университединден «Политолог» квалификациялыг Виктор Викторович Сандакпан; чер ажыл-агый талазы-биле күрүне университединиң дээди эртемин чедип алган инженер Чаяна Орлановна Умба; Москваның күрүнениң даг университединиң «ажыктыг казымал байлактарын болбаазырадыры» мергежилдиг доозукчу Соржу Оскал-оолович Успун-оол; Россияның күрүнениң социал университединге юрист эртемин чедип алган Айрана Айдаровна Ховалыг; О.Е.Кутафин аттыг Москваның күрүнениң юридиктиг университедин дооскан Тензин-Долма Олеговна Ховалыг.

Возврат к списку