Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кааңдаашкындан оът-сигенниң чегей үнгени мал кыштаглаашкынын нарыыдадып болур

Тывада кааңдаашкындан оът-сигенниң чегей үнгени мал кыштаглаашкынын нарыыдадып болур 06.09.2022 Регонда чайны өттүр кааңнаанындан, Тываның алды кожуунунда мал ажыл-агыйлары мал чеминге бергедежип болур. Республика Чазааның аппарат хуралында мал чеминиң белеткелинде байдал кандыызын чугаалашкан.
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының сентябрь 5-те эрткен хуралында медээзинден алырга, 8 муң ажыг гектар шөлде тараан мал чиир культура когараан. Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Тес-Хем, Чөөн-Хемчик база Сүт-Хөл кожууннарда чидириг хөй.
Оът-сигенниң чегей үнгенинден мал чеми белеткээр үе элээн соңгаарлаттынган. Кестинген сигенниң ортумак дүжүдү эвээш. Бо хүнде чүгле 90 хире муң тонна , азы планның 35 хуузун кезип, белеткээн.
Республика Баштыңы Владислав Ховалыг тургустунган байдалды өөренип көрген соонда, элээн каш айтыышкыннарга атты салган. Каңдаашкындан когаралдың шын түңүн үндүреринге бөлүк документилерни белеткээр даалганы Көдээ ажыл-агый яамызынга берген. Ведомство оон аңгыда, сүт-бараан фермаларынга хоолулуг чем белеткелин бодунуң хыналдазынга алырын онааган.
Кожуун чагыргалары мал чеминиң белеткелин сентябрь төнчүзүнге чедир доозар дээш, ажыл-агыйларны мөөңнеп, ажыл чок кижилерни, студентилерни, күш-ажылчы коллективтерни хаара тударын чедип алыр.
Ол ышкаш регионнуң сиген курлавырын тургузуп, кожа регионнардан мал чемин садып алыр даалганы берген. Кышты хүр эрттирип, мал бажын камгалап алырынга четчир мал чеминиң курлавырын чыып алыры чугула деп демдеглээн.

Возврат к списку