Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның организацияларында база бүдүрүлгелеринде ажылдакчылар кызырылдазы көрдүнмээн

Тываның организацияларында база бүдүрүлгелеринде ажылдакчылар кызырылдазы көрдүнмээн 26.08.2022 Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Елена Хардикова республиканың улуг ажыл берикчилери ажылдакчылар санын кызырарын планнавайн турарын социал-күш-ажылчы хамаарылгалар өйлээр талазы-биле ажылчын комиссияның хуралында дыңнатканын чугаалаан.

Республикада ажыл чок чоруктуң санын көвүдедерин болдурбазы-биле, бооп болгу дег чүүлдерни чайладыр даалганы ажылчын комиссия кежигүннеринге сагындырган. Россияның Президентизи Владимир Путин чурттуң күүсекчи эрге-чагырга органнарының мурнунга ындыг даалганы салган.

Республиканың кол яамылар болгаш ведомстволарының, улуг бүдүрүлгелериниң, организациялар болгаш профэвилелдериниң төлээлери хуралга олурушкан. Олар күш-ажылчы коллективтерде ажылдакчыларны ажылындан хостап турда бооп болур чүүлдерни чугаалаан.

«Тываэнергосбыт» АН-да, Ажаалга банкызы, Росбанк дээн ышкаш башкарыкчы банкылар кирген банк адырында, кадык камгалал организацияларында, арга-арыг ажыл-агыйларында байдалды аңгы чугаалашкан.

Банкылар төлээлери оларның адырында кызырылда дугайында чугаа чорбайн турарын, харын-даа удуртулга боттарының албан-хаакчыларын үнелеп, оларның өөредилгезинче база ажылга депшилгезинче хөйнү салып турарын дыңнаткан.
Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга, Өнчүден хамаарылга чокка, албан черлери ажылчын олуттар санын кызырар база хамааты-эрге-хоойлу керээлерин үзе чарар чоруктарны болдурбас даалгаларны шупту ажыл берикчилеринге, республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга берген.

Тываның Күш-ажыл яамызы күш-ажыл рыногунда байдалды хүн бүрүнүң контолюнда алган. Ажылдакчыларын кызырар, ажыл-чорудулгазын соксадыр азы түр када тургузар дугайында медээлер кээп турар бүдүрүлгелерже онза кичээнгейни угландырган.

Күш-ажыл керээзин соксадып азы кызырылга кылыр деп турар факт-барымдааларны яамының 8(39422)5-61-95 дугаарлыг “изиг шугум” телефонунче дыңнадып болур.

Возврат к списку