Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Каа-Хем суурда амгы үениң модельдиг бибилотеказы ажыттынган

Каа-Хем суурда амгы үениң модельдиг бибилотеказы ажыттынган 22.08.2022 “Культура” национал төлевилелдиң” “Культура хүрээлели” федералдыг төлевилел-биле 2022 чылда республикада чаа үениң беш модельдиг библиоткаларның баштайгызы Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда ажыттынган. Ол дээрге кожууннуң төп модельдиг библиотеказы болур.
Библиотеканы байырлыы-биле ажыдар хемчегге ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Елена Хардикова, ТР-ниң культура болгаш туризм сайыды Виктор Чигжит, Кызыл кожуун чагыргазының даргазы Ай-Хаан Догур-оол база А. С. Пушкин аттыг Национал библиотеканың директору Ирина Эртине олар киришкен. Библиотека ажылының хоочуннары, алдарлыг ажылдакчылар болгаш номчукчу чон өөрүшкүнү үлежип, хемчегге келген.
Тываның девискээринде библиотекаларны чаартыр ажылдар калбаа-биле чоруп турарын демдеглеп, келир чылче 11 чагыг кииртингенин Елена Хардикова айыткан.
Кызыл кожууннуң төп библиотеказы нацтөлевилелдиң чаартылга конкурузунга киржир чагыгны 2019 чылдан бээр үш катап киирген, бо чылын тиилээни бо. Модельдиг библиотеканы тударынче 10 млн рубль хемчээлдиг федералдыг субсидияны алган. А тудуг материалдары садып, капитал септелгени кылырынга ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызы база Кызыл кожуун чагыргазы кады акшаландырыышкынны үндүрген.
Чаартылгалыг тудуг ажылдарының үезинде библиотеканың оран-савазын база одалга системазын септеп, чаа эт-септи, дериг-херекселдерни база херектиг программаларлыг амгы үениң компьютер дериг-херекселин саткан. Ийи чартык миллион акшага ном фондузун долдурган. Оон аңгыда албан чериниң ажылдакчылары мергежил бедидер курстарны эрткен.
1975 чылда үндезилеттинген Кызыл кожуун төп библиотеказының ном фондузу 30 552 санныг номнарлыг, 2187 доктаамал номчукчуларлыг. Библиотека 12 салбырның: Баян-Кол, Терлиг-Хая, Ээрбек, Кара-Хаак, Черби, Сукпактың улуг база бичии, Элегес-Аксы, Шамбалыг, Кур-Черниң улуг база бичии, уругларның төп кожуун библиотекаларының ажылын дүүштүрүп, харылзаштырып турар.
Тываның библиотекалары “Культура” национал төлевилелде идепкейлиг киржип турарлар. 2019 чылдан 2021 чылга чедир республикада амгы үениң чеди модельдиг библиотеказы ажыттынган, бо чылдың август-октябрьда эде чаартынган дөрт албан чери ажыттынар. Ол дээрге Бай-Тайга база Чеди-Хөлдүң ТКБ, Чаа-Хөлдүң ТКБ Ак-Дуругда көдээ салбыры, Кызыл хоорайда А. Гайдар аттыг хоорайның төп уруглар библиотекалары-дыр. Ол бүгү библиотекаларның чаартылгазынче федералдыг бюджеттен 80 млн рубльди үндүрген болза, региондан сес чартык млн-ни кады акшаландырган.
Тываның модельдиг библиотекалары “библиотека” деп билигден үнүп, ажылында инновациялыг хевирлерни ажыглап эгелээн. Ном фондуларында номнарның 40 хуузу чаартынган. Модельдиг шупту библиотекаларны «Национал электроннуг библиотека» (НЭБ) деп федералдыг күрүнениң информация системазында кошкан. Номчукчуларның негелделеринге дүүшкен таарымчалыг байдалдарны тургускан.

Возврат к списку