Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада уруглар-биле профилактика ажылын күштелдирер дээш «Чаштарга айыыл чок эң эки девискээр» республика мөөрейин чарлаан

Тывада уруглар-биле профилактика ажылын күштелдирер дээш «Чаштарга айыыл чок эң эки девискээр» республика мөөрейин чарлаан 01.08.2022 Тывада муниципалдыг тургузуглар ортузунда «Чаштарга айыыл чок эң эки девискээр» мөөрейни чарлаан. Конкурс үш чадалыг.
Бирги чадазында профилактика ажылын эң эки организастаан муниципалитетти шилип алыр. Уругларның берттинип-кемдээр база чер кезип тояар, амы-тынынга чедерин оралдашкан таварылгалар санының, назы четпээннерниң база оларга хамаарыштыр кем-херектер база корум-чурум үрээшкиннериниң саны эрткен чылга деңнээрге кандыызын сайгарып көөр.

Ийиги чадаже эрткен киржикчилерни эң улуг баллдар дээш чижилге манап турар. Олар назы четпээннерниң амы-тынга база сайзыралынга айыыл чок байдалдарны тургузарынга чедиишкинниг арга-дуржулгазын таныштырар. Оон аңгыда, өг-бүлени быжыглаанын болгаш ажы-төл кижизидилгези дээш ада-иелерниң харыысалгазын бедиткенин үнелеп; инвалид уругларга база кадыының байдалы кызыгаарлыг уругларга таарымчалыг болгаш чедингир байдалдарны хандырары; эки турачы шимчээшкинни, улусчу дружиналарны, коммерцияга хамаарышпас организацияларны, хөй-ниити каттыжыышкыннарын база ачы-дуза курлавырларын деткип, боттарының эргелерин камгалаар ажылдарже уругларның боттарын хаара тудуп, уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити каттыжыышкыннарын, чөвүлелдерин, палаталарын тургузар дээн ышкаш, комплекстиг хемчеглерни боттандырар.

Үшкү чадада түңнээр. Конкурстуң шупту киржикчилерин ийи аңгы бөлүкке чарып, тиилекчилерни илередир. Бирги бөлүкче 3500 хире бичии уруглар бар муниципалдыг тургузуглар кирер болза, ийигизинче – 4000 уругдан хөй.
Бо ийи бөлүктүң тиилекчилеринге «Чаштарга айыыл чок эң эки девискээр» деп шилчип чоруур кубокту база өртектиг белектерни тыпсыр. Чагыглар хүлээп алыышкыны август 5-ке чедир уламчылаар.

Эң сөөлгү дыңнадыглардан алырга, Тывада эң хөй чаштар бар кожуун – Кызыл кожуун, ында 12104 уруглар чурттап турарын сагындыраал. Ооң соонда Чөөн-Хемчик кожуун (8540). Эң-не эвээш чаштарлыг чер Тере-Хөл кожуун болур, ында чүгле 819 уруглар бар. А эң-не мурнунда – Кызыл хоорай бар. Республиканың найысылалында 35478 уруглар, оолдар чурттап турар.

Возврат к списку