Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг республиканың ИПСЭР төлевилелдерин боттандырып турар бүдүрүлгелерни хынаан

Владислав Ховалыг республиканың ИПСЭР төлевилелдерин боттандырып турар бүдүрүлгелерни хынаан 27.07.2022 Тываның Баштыңы «Вавиол» компанияның бүдүрүлге баазазынга, «Верба» ыяш болбаазырадыр бүдүрүлгеге база «Сен-Ги» КХН тууйбу заводунга четкен. Бо бүдүрүлгелер республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазында (ИПСЭР) кирип турар. Владислав Ховалыг хыналданың түңнелдерин сайыттарның база инвесторларның киржилгези-биле сайгарып, хуралдаар.

Губернатор объектилерге хамаарыштыр бодалдарын бодунуң блогунда үлешкен. Бүдүрүлге шөлдеринде ажыл-иш инвестиция төлевилелдерин боттандырар план езугаар чоруп турары чогумчалыг-дыр дээрзин, Владислав Ховалыг үнелээн.
Бойдус байлаан болбаазырадыр комплексти организастаар дээш 2020 чылда ТР-ниң Көдээ ажыл-агыйының конкурузун ойнап алган «Вавиол» компаниязының бүдүрүлге баазазынга чорда, ооң чиңгине директору Виктор Тунев автоматчыткан кудар шугум бо чоокку үеде ажылдап эгелээрге, продукция бүдүрүлгези оон-даа көвүдээрин дыңнаткан. Амгы үеде бүдүрүлге чондан хүлээп алганы чиг эдинден морстар, соктар, варенье, джемнерни бүдүрүп турар. Бүдүрүлгениң ажылында 25 кижи хаара туттунган. Компания бирги чартык чылда 30 тонна продукцияны үндүрген. Кожа Хакасияже продукция саарылгазы эгелээн.

Ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр «Верба» бүдүрүлгезинде ыяшты дилдирер дериг-херекселди ажылдаткан. Ниитизи-биле комплекс чылда 120 муң ажыг куб. метр тудуг ыяжын бүдүрер. Ыяшты дилдирип, аайлаарындан аңгыда, ону кургадып, ыяштан хырбалаан кылыгларны бүдүрери база көрдүнген.
Бо чылын ажыл-агый оран-савазынче техниктиг кожулдаларны шөйүп, чырык четкизинге ыяш дилдирер база кургадыр дериг-херекселдерни кожуп, ыяш кезер участокту ажылдадып, ыяш дилдирер база кургадыр деирг-херекселдерни ажыглалче киирери планнаттынган.

«Сен-Ги» КХН-ниң тууйбу заводунда тууйбуну кургадып, өрттедир чаа суугуларны ажылдадып эгелээнинден, бүдүрүлге ам бүдүн чылда үзүктелиишкин чок ажылдаар. Бүдүрүлгениң удуртукчузу, сайгарлыкчы Юй Линиң чугаазы-биле алырга, завод бүрүн күжү-биле ажылдап эгелээр болза, чылда 10 млн тууйбуну бүдүрүп турар апаар. Ынчан чуртталга бажыңнарының тудуунуң хереглелин хандырып болур.
Боттуң тудуг материалдарын бүдүрери – Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының мурнады боттандырар бир угланыышкыны болуп, регионда социал-даа, коммерциялыг-даа чуртталга тудуун шапкынчыдарынга идигни бээр. Боттуң тудуг материалдарын бүдүрери регионда тудугнуң үнезин эвээжедип, ооң хуусаазын кызырып, ажыглалче киирер бажыңнарның хемчээлин улгаттырар.

Возврат к списку