Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан медицинаның дээди өөредилге черлериниң тускай сорулгалыг олуттарынче эң хөй документ кирген

Тывадан медицинаның дээди өөредилге черлериниң тускай сорулгалыг олуттарынче эң хөй документ кирген 26.07.2022 2022 чылдың хүлээп алыышкын кампаниязы адакталган. Дужаап кирериниң шылгалдалары чок (чиигелделиг) база тускай олуттарже квоталыг абитуриентилерниң документилер дужаар эң сөөлгү хүнү - июль 28. Республикада июль 22-ге чедир тускай сорулгалыг өөренир дугайында 885 керээ чардынганын Тываның Өөредилге яамызы дыңнаткан. Кадык камгалал биле Өөредилге яамылары тус-тузунда – 423 база 130 санныг тускай бижиктерни берген.
ТР-ниң Чурагайлыг хөгжүлде яамызы – 70, ТР-ниң Орук-транспорт яамызы – 50, ТР-ниң Тудуг яамызы – 28, ТР-ниң Саң-хөө яамызы – 25, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы – 24, культура албан черлери (Культура яамызы) – 20, Спорт яамызы – 17, Парлалга болгаш массалыг коммуникация комитеди – 13, Одалга болгаш энергетика яамызы – 12, Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы – 8 керээлерни чарган.
Кызыл хоорай тускай сорулгалыг керээлер чарарынга (33 билдириишкин) муниципалдыг тургузаглар аразындан шылгараан. Тожу, Эрзин, Мөңгүн-Тайга, Каа-Хем, Өвүр, Тес-Хем, Улуг-Хем база Чеди-Хөл кожууннар мергежил чедип алган специалистериниң кээрин манаарлар.
Эрге-чагырга органнары база ооң адаанда ведомство албан черлериниң дыңнатканы болза, тускай мергежилдиг 935 кадрларга хереглел бар. Эрткен чылдазындан 185 кадр немешкен. Ынчап кээрге, бөгүнде Тывага тускай мергежилдиг 935, азы 766 — дээди эртемниг база 169 – ортумак профессионал эртемниг специалистер херек. Эң-не хөй чагыгны Кадык камгалал яамызы (218 олут) база Өөредилге яамызы (197 олут) кииргеннер. Колдуунда эмчилер, инженерлер, башкылар, техниктиг специалистерге хереглел улуг.
Муниципалитеттерден алгаш көөрге, Эрзин кожуун тускай эртемниглерге эң хереглелдиг. Ол кожуун 29 специалисти ажылче хүлээп алырынга белен.
2019 чылдан тура, Россия Федерациязының чамдык субъектилеринге ышкаш, Тывага база тускай сорулга-биле өөренир квоталар бербестээнин сагындыраал. Ам тускай олутче кордап турар абитуриентилер, анаа абитуриентилер ышкаш, дээди өөредилге черлериниң тускайлаан олуттарынче ниити конкурска киржип, дужаар. Дээди өөредилге черинче ЕГЭ-ниң түңнелдери-биле хүлээп алыр. Тускай олутка өөренир керээлиг абитуриент беш аңгы өөредилге черлеринче документилерин киирип болур, ынчалза-даа чүгле чаңгызынче дужаап кирер апаар.

Возврат к списку