Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Эмнелге ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның Эмнелге ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 19.06.2022 Хүндүлүг кадык камгалал адырының хоочуннары болгаш эмнелге ажылдакчылары!

Силер бүгүдеге професионал байырлалыңар – Эмнелге ажылдакчызының хүнү-биле байырым чедирип тур мен!

Бо хүнде Тывада чоннуң кадыкшылы дээш аарыг-хамчык-биле демиселдиң мурнуку одуруунда 12 муң ажыг эмнелге ажылдакчылары турар, оларның аразындан 2 муңу – эмчи деп чоргаар аттың эдилекчилери.

Чоннуң кадыкшылын кадагалаары база быжыглаары, чурттаар назынын улгаттырары бистиң күрүневистиң социал политиказының бир кол чугула угланыышкыны болуп турар. Республикавыс¬та кадык камгалал адырын модернизастаарынче угланган программаларның чедииш¬кинниг боттанып турары, поликлиникалар, эмнелгелер, эмнээшкин төптериниң материал-техниктиг баазазын быжыглаарынче угланган сагыш човаашкынның доктаамал болуп турары өөрүнчүг-дүр.

Тываның эмнелге ажыл¬дакчыларының көвей ке¬зии – езулуг тура-соруктуг кижилер деп бүзүрелдиг чу¬гаа¬лап болур мен: олар дыш¬таныр хүннер, байырлалдар дивейн ажылдап, кайы-даа үеде дуза кадып чедип кээрлер.
Бистиң эмнелге ажылдак¬чыларывыстың бедик мергежилдиин Тываның хөй-хөй чурттакчылары, оларның ара¬зында чаа коронавирус хамчыы-биле аарып турган кижилер, эскерип-билип алыр аргалыг болганнар. Пандемия үезинде бистиң эмчилеривис быжыг тура-соруун болгаш ханы сагыш-сеткил күжүн бадыткааннар.
Регионнуң кадык камгалал адырының тургустунарынга, хөгжүүрүнге база улам сайзыраарынга кан¬чаар-даа аажок улуг үлүг-хуузун киирген, бүгү назынын ынак мергежилинге тураскааткан хоочуннарга улуу-биле өөрүп четтиргенивисти илередип тур мен.

Эргим эш-өөр! Кызымак¬кай күш-ажылыңар, са¬лым-¬чаяаныңар болгаш бедик мергежилдииңер, мергежилиңерге бердин¬гениңер дээш сеткилимниң ханызындан өөрүп четтирген сөстеримни хүлээп ап көрүңер!

Шыдамык чорук, бедик мергежил болгаш мер¬ген угаан¬ бүгү ажыл-херек¬тери¬ңерге, эгелээшкиннерге дуза болзун! Силерге быжыг кадыкшылды, тайбың дээрни, эгээртинмес аас-кежикти база ажыл-үүлеңерниң кайы хире белен эвезин эки билир өг-бүлеңерге шыдамык чорукту күзедим!

Возврат к списку