Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Санкт-Петербургтуң делегей чергелиг экономиктиг форумунда Тывадан делегация киржип турар

Санкт-Петербургтуң делегей чергелиг экономиктиг форумунда Тывадан делегация киржип турар 17.06.2022 Июньнуң 15-18 хүннеринде Санкт-Петербург хоорайда эртип турар чурттар аразының экономиктиг форумнуң ажылында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга баштаткан тыва делегация киржип турар.
Делегей чергелиг онза чугула болуушкун апарган шуулган 25 чылдар иштинде делегей чергелиг экономиктиг айтырыгларны сайгарып, арга-дуржулга солчур улуг шөл апарган. Чурттуң бүгү регионнарындан делегациялар улуг бүдүрүлге черлери болгаш организациялар-биле кады ажылдажылганы чедип алыр дээш ында киржип турар.

Туризмниң хөгжүлдезинге модульдуг тудуг технологиялары идигни бээр

Санкт-Петербург хоорайда чурттар аразының экономиктиг форумунга Тываның делегациязының ажылы “Российжи экономика: амгы үениң негелделери болгаш эргилде кылыр үндезиннери” деп калбак дискуссиядан эгелээн. Аңаа Россияның саң-хөө сайыды А. Силуанов, экономиктиг хөгжүлде сайыды М. Решетников, Президентиниң чөвүлекчизи М. Орешкин, РФ-тиң Төп банкызының даргазы Э. Набиуллина киришкен.
Санкциялар кызагдаашкынының үезинде российжи экономиканың амгы байдалын чугаалашкан. Эргилде, хөгжүлде кылыр чаа үндезиннер: хууда эгелекчи санал, биче бизнес, даштыкы компанияларның чурттан ырбап чорупканының соонда ажыттынып келген чаа рыноктар болуп турары демдеглетинген. Ам сорулга – биче бизнеске хөгжүүр аргаларны тургузары, чээли бээр арга-хевирлерни улгаттырары база административтиг моондактарны эвээжедиринде деп демдеглээн.
Санкт-Петербургтуң экономиктиг шуулганында “Сибирь дугуржулгазы” деп регионнар аразының ассоциациязының чөвүлелиниң 94-кү хуралы база болган. Аңаа РФ-тиң Чазааның Даргазының оралакчызы Виктория Абрамченко болгаш Россияның Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев киришкен.
Туризм адырының хөгжүүр оруктарын “Туризм: чаа трендилер, чаа арга-шинектер, чаа маршруттар” деп панельдиг дискуссия үезинде сайгарып чугаалашкан.
Амгы үеде ажыглап турар чаңчыл болган тудуг технологияларының орнунга модульдуг технологияларны ажыглаары кедилиг арга деп көрген. Ук технологияларның ажыглалынга кыска хуусаалар негеттинер болгаш өртек-үнеге камналгалыг. Тываның турисчи адырынга ук угланыышкын онза таарымчалыг, болгаш республиканың турисчи инфраструктуразын сайзырадырынга ооң дузазы улуг.
Регионнуң байлак турисчи арга-шинээ республиканың экономиказын хөгжүдеринге идигни бээр ужурлуг деп демдеглээн. Шак ындыг хевирлиг төлевилелдер боттаып эгелээн деп, Тываның Баштыңы дыңнаткан. Амгы үеде Чагытай хөлдүң эриинде “Алдын элезин” деп улустуң дыштанырынга ынак черинде модульдуг технологиялар дузазы-биле дыштанылга бажыңчыгаштары туттунуп турар.

Тыва Республиканы таварты Россия- Моол – Кыдат чурттар аразының транспорт коридорун тудар инициатива

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тыва Республиканы таварты Россия- Моол – Кыдат чурттар аразының транспорт коридорну тудар инициативаны шуулагнның киржикчилеринге таныштырган.
Республиканың саналдап киирген таныштырылгазын сеткилинден сонуургап келген РФ-тиң Президентизиниң дузалакчызы Игорь Левитинга, РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевке, Россияның транспорт сайыдының оралакчызы Валентин Ивановка, МАСС күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельниковка база шупту губернаторларга четтиргенин илереткен.
Төлевилелдиң концепциязынче элээн улуг өскертилгени киирген. Ооң мурнунда Кызыл-Курагино демир-орук адырының тудуун чүгле чүък сөөртүлгезинге планнаан турган болза, ам Тываже Соңгу чүк далай оруу-биле Россияның мурнуу-чөөн чүк кызыгаарларын тудуштурган транспорт коридорун тудары көрдүнүп турар.
Сөөлгү үеде Россияның Чөөн чүк чурттары-биле чоокшулажылгазы идепкейжээн болгаш, ындыг коридорну тудары кедилиг. Төлевилел боттаныышкыны улуг арга-шинектерни бээринге киржикчилер шупту чөпшээрешкен. Төлевилел чүгле экономиктиг эвес, а политиктиг база ужур-уткалыг деп, Анатолий Серышев демдеглээн.

Чиик үлетпүр бүдүрүлгезин калбартыр дугуржулга чедип алдынган

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ПЭФ үезинде “Үлетпүр активтери” АН-ның чиңгине директору Михаил Бочаров база “БТК групп” АН-ның күүсекчи директору Андрей Подопригорин-биле база ужурашкан.
Регионда чиик үлетпүрнүң башкарыкчы бүдүрүлгези - “БТК групп” компанияның Тывада тускай кезээ-биле шагда-ла кады ажылдап турар бис. Тывада бүдүрүлгени ам-даа калбартып, 50-тен эвээш эвес чаа ажылчын олуттарны немей ажыдарын дугуруштувус деп, Тываның Баштыңы ажыл-агыйжы чугааның үре-түңнелин дыңнаткан.

Возврат к списку