Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Элээр суур» мөөрей эгелээн

Тывада «Элээр суур» мөөрей эгелээн 16.06.2022 Тываның чазак-чагыргазы чурттакчы чоннуң арагалаашкыны-биле демисежип турар суурларны деткиир деп шиитпирлээн. Ынчангаш республиканың чазаа бо чылын “Элээр суур” конкурсту эрттирерин доктааткан. Кем-херек үүлгедиишкининиң үнер дөзү – арага ижерин эвээжеткен көдээ суурларны деткиири - мөөрейниң сорулгазы.

Чурттакчы чоннуң арагалаашкынынга база хоойлуга чөрүштүр спирт холумактыг продукция садарынга удур комплекстиг хемчеглерни ап чорудар дээн Тываның Баштыңының саналдаан ажылының бир кезээ болур. Владислав Ховалыг 2022 чылда республика парламентизинге айыткалында ону эрттирериниң чугулазын демдеглээн. Эгелээшкинни ниитилел деткип, Чазылары, Шуй, Хемчик, Эйлиг-Хем, Ак-Эрик суурлар конкурс эрттирерин-даа манавайн, “Элээр зона” кылдыр суурларын чарлаан.

Бөгүн республиканың суурлары “Элээр суур” конкурска киржир чагыгларны албан езузу-биле киирип болур, ооң дугайында дүрүм бадылаттынган, ол ажылдап турар. Тываның Баштыңының администрациязында регионнуң айыыл чок чорук департаментизи мөөрейни организастаарын хүлээнген. ТР-ниң Кадык камгалал яамызы чөвүлекчизи болуп дузалажыр.

Конкурска киржир дизе, чон чыыжынга суурун “элээр девискээр” деп чарлаар дугайында шиитпирни үндүрер ужурлуг. Ону төлээлекчилер хуралы деткип, конкурстуң негелделерин күүседир хемчеглер планын тургузар.
Конкурс көдээ суурларга амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаар, чоннуң арагалаашкыны-биле демисежиринче, чажыт арага садыглаашкынынче угланган нормативтиг актыларны ажылдап кылырынга идигни бээр. Планче арагадан хамаарылгалыг апарган кижилерни оон хостаар тодаргай базымнарны база киирер.

2022 чылдың төнчүзүнде конкурсту түңнээр. Эң эки киржикчини илередир дээш 20 аңгы демдекти салыр. Ажык арага садыглаашкынын (ажыглалын) эвээжеткени, эзирик байдалдыг корум-чурум үрээшкиннериниң база кем-херектер санының кызырылганы, берге байдалдыг өг-бүлелер, арагадан эмнедир кижилер-биле ажылдар – оларның эң колу ол.

Тиилекчилерни үш бөлүкке үндүрер – улуг (5 муң чедир чурттакчылыг), ортумак (1 муң чедир чурттакчылыг) база бичии (200-ден эвээш чурттакчылыг) суурлар. Улуг болгаш ортумак суурларга кол шаңнал 1 млн рубль болза, бичии суурларга – 600 муң рубль болур. Оон аңгыда ийиги база үшкү черлер дээш 500-тен 100 муң рубль акша шаңналдары көрдүнген.

Возврат к списку