Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның хоорайдан дашкаар лагерьлеринге дөрт муң ажыг уруглар дыштаныр

Тываның хоорайдан дашкаар лагерьлеринге дөрт муң ажыг уруглар дыштаныр 15.06.2022 Республикада июнь 17-ге чедир ажылдап эгелээр хоорай даштының 18 лагери 4 333 уругну хүлээп алыр. Тускай өөредилгени болгаш эмчи шинчилгезин эрткен үш муң ажыг ажылдакчы – кижизидикчи башкылар, вожатыйлар, эмчи ажылдакчылары, чемненилге блогунуң ажылчыннары уруглар-биле ажылдаар. Оон аңгыда Тываның күрүне университединиң студентилери «Студотрядтар – лагерьлерже» деп төлевилел чорудуу-биле уруглар дыштанылгазынга киржир.

Хоорай даштының 18 дыштанылга лагерьлериниң дөртү күрүне албан черлериниң хайгааралы, ийизи профэвилелдер организацияларының (КХО, КХН) хандырылгазы, а 12-зи муниципалитеттерниң башкарылгазы-биле ажылдаар.

Регионнуң чазаанда уругларның дыштанылга база кадыкшылгазын организастаар айтырыглар талазы-биле ведомстволар аразының комиссия кежигүннери стационар лагерьлер организаторларынга методиктиг болгаш практиктиг дузаны көргүскен.

Июньнуң 10-дан дыштанылганың стационар лагерьлери уругларны хүлээп эгелээн. Ол үеге чедир хоорай даштының 148 уругга санаан үш лагери санитар-эпидемиологтуг чөпшээрелди алган. Ол дээрге Чөөн-Хемчик кожуунда «Шуралгак», Тожу кожуунда «Родничок» база ТР-ниң Өөредилге яамызының кураторлааны дыңнавас уруглар школазында «Ушарики» лагерьлер-дир. Арткан лагерьлер бо неделяда түңнел бижиктерин алырлар.

Уруглар дыштанылгазының стационар черлерин ажыдарда чурттаар корпустарны, административтиг болгаш ажыл-агый тудугларын септеп, өртке удур лагерь девискээрин долгандыр чардырып, ажылдакчыларны өөредип, объектиже кирер орукту септеп, улуг ажылдарны кылган.

Уругларның айыыл чок чоруун хандырары – чайгы дыштанылга кампаниязының организаторларының онза хыналдазында. Лагерьлерниң шупту ажылдакчылары, ол ышкаш дыштанып келир уруглар эмчи шинчилгезин эрткен. Стационар лагерьлерге ажылдаар 287 эмчи ажылдакчылары уругларга күш-шыдал, күш-ажыл кижизидилгезиниң база кадыкшыл быжыглаашкынының эге билиглеринге, берттинип-кемдээринге удур профилактиканың, арыг-силигге өөредириниң база амыдыралдың кадык овур-хевирин хевирлээриниң тускай курстарын эрткен. Шупту эмчи ажылдакчылары чаа коронавирус халдавырынга удур тарыдып, ажылдаар чөпшээрелди алган.

Улуг-Хем, Өвүр, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик кожууннар база Ак-Довурак хоорай чагыргалары уруглар дыштанылгазын эрттиреринге контрольду күштелдирген.
Алды албан чери хайгаарал органнарындан чөпшээрелди ам алыр болгаш, айыыл чок чорук паспорттарын алыры ажык артпышаан. Лагерьлерниң тургузукчулары июнь 17-ге чедир паспорттарын алыр ужурлуг.

Дыштанылга объектилеринче чедер оруктар септелгезинче база улуг кичээнгей салдынган. Хоорай даштының 18 дыштанылга лагериниң бежинде - Ак-Довурак хоорайның «Таежный», Тожу кожууннуң «Азас» база профэвилелдерниң «Орленок» база «Чагытай» лагерьлеринче оруктар септеттинмээн.
Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы муниципалдыг тургузуглар чагыргалары-биле кады айыттынган лагерьлерже оруктарны чогуур байдалче киир септеп, кылдынган ажылдарның дугайында регионнуң чазаанче дыңнадыр даалганы алган.

Стационар лагерьлерниң бирги сменазы 21 хүн ажылдаар.

Возврат к списку