Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тожу кожууннуң үш суурунда соталыг харылзаа база дүрген дамчыыр мобильдиг интернет ажылдап эгелээн

Тожу кожууннуң үш суурунда соталыг харылзаа база дүрген дамчыыр мобильдиг интернет ажылдап эгелээн 09.06.2022 Тыва Республиканың Тожу кожууну кожа регионнардан балыктаарын база суг туризмин сонуургап чоруурларны сорунзалай тыртта бээр черлерниң бирээзи. МТС компаниязы чайгы сезон ажыдыышкынынга уткуштур ында мобильдиг харылзааны экижиткен. Чүнүң-даа мурунда, тайга-даксылда ивижилер биле аңчыларның амыдырал байдалының шынарын экижидери-биле дүрген дамчыыр интернет харылзаазын кииргени ол.

Чоокка чедир кожуунга соталыг харылзаа чүгле Тоора-Хем суурга турган. МТС компания ийи чыл бурунгаар LТЕ баазалыг станцияны кымны мурнай тургускан. Оон Адыр-Кежиг суурну үн харылзаазы база дүрген дамчыыр интернет-биле хандырган. Ол суурдан ырак эвесте Ий база Салдам суурлар, бойдустуң турскаалдыг чери – Азас хөл бар.

Майда Тожу кожуунче улуг көвүрүгнү тудуп, Тываның өске черлери-биле автомобиль аргыштырылгазын экижиткен. Ам кайгамчык бойдус чурумалдыг Тожу кожуунче туристер аргыжалгазы 60-70 хуу көвүдээр деп, культура яамызы санап турар.
Тываның соңгу-чөөн талызында ыракы Тожу кожуун республикада эң эвээш чурттакчылыг черлерниң бирээзи болур. Ында иви ажыл-агыйы, аңнаашкын база балыктаашкын тывыжы-биле амыдырап чоруур чеди муң четпес кижи бар. Хөй санныг улуг-биче хөлдерде база Бии-Хемде эң үнелиг деп санаар бел, кадыргы, сиг-биле байлак.

Возврат к списку