Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада июльдуң 1-ге чедир өнчү-хөреңгиге өре чыырының шалыпчы айын чарлаан

Тывада июльдуң 1-ге чедир өнчү-хөреңгиге өре чыырының шалыпчы айын чарлаан 06.06.2022 Тыва Республикада кижилерниң өнчү-хөреңгиге өрези 190 муң рубль четкен. Чер участоктары, бажыңнар, квартиралар, транспорт аймааның ээлери чылда бир катап, декабрь 1-ге чедир ол бүгүге үндүрүглерин төлээр ужурлуг. Ындыг болзажок чамдык үндүрүг төлекчилери боттарының дорт хүлээлгезин күүсетпейн турар.

Тыва Республиканың Чазааның 2022 чылдың май 24-те 262-р дугаарлыг айтыышкынын үндезин кылгаш, Тыва Республиканың девискээринде кижилерниң өнчү-хөреңгиге үндүрүглериниң чыылдазын көвүдетпишаан, Тыва Республиканың каттышкан бюджединде чедишпес түңнү эвээжедип, ону долдурар сорулга-биле июньнуң 1-ден июль 1-ге чедир өнчү-хөреңги үндүрүглерни чыыр шалыпчы айны эрттирерин чарлаан. Ол үеде кижилерниң өнчү-хөреңги, чер база транспорт үндүрүглеринде өрелерин эвээжедири планнаттынган.

Россияның Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң дыңнадыы-биле алырга, 2022 чылдың май 1-ге чедир 187,6 млн рубль түңнүг өнчү-хөреңги өрези төлеттинмээн. Ооң 27,0 млн рубли (14 хуузу) кижилерниң өнчү үндүрүүнге, 50,0 млн рубли (27 хуузу) – чер үндүрүүнге, 110,4 млн рубли, азы өрениң 59 хуузу транспортка үндүрүг өрези болуп турар.

Үндүрүглерде кандыг өрелер барын дараазында аргалар-биле көрүп болур:
- Федералдыг үндүрүг албанының сайтызында "Үндүрүг төлекчизиниң хууда кабинединден”;
- күрүне ачы-дузаларның порталындан;
- хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптен;
- үндүрүг органындан www.nalog.gov.ru;
“Кижиниң үндүрүглери” мобильдиг капысырылгадан (iOS база Андроид: App Store база GooglePlay платофорамаларда).

Федералдыг үндүрүг албанының сайтызында "Үндүрүг төлекчизиниң хууда кабинеди”; күрүне ачы-дузаларның порталы; хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төп gosuslugi.ru; кредит албан чери; почта салбыры таварыштыр үндүрүглерде өрелерни төлеп ап болур.

Айтырыглар тургустуна берзе, Россияның Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң (Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, б.8) дараазында телефоннарындан айтырып болур: 8 (394-22) 9-41-71, 9-41-65, 9-42-58, 9-41-57 - 9.00 шактан 18.00 шакка чедир, а дүштеки чапсары - 13.00 - 14.00 шакта.

Возврат к списку