Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар

2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар 06.06.2022 Көдээ черлерге бо чоокку 5 чылда ажылдап чоруурунга чөпшээрешкен программаның конкурсантылары июнь 15-ке чедир, орус база литература, математика база физика, англи дыл, математика база информатика, төөгү база ниитилел билиглери, биология база химия башкылары бооп чаа өөредилге чылында ажылдаар кылдыр школаның администрациязы-биле күш-ажыл керээзин чарар ужурлуг.

Тываның Өөредилге яамызы “Көдээ суурнуң башкызы” программадан 1 млн рубльдиң чаңгыс катап хары угда бээр компенсация төлевирин алыр эргелиг башкыларның, киржикчилерниң төнчү даңзызын июль 20-ге бадылаар.
“Өөредилге хөгжүлдези” федералдыг күрүне программазы-биле 2022 чылда Тыва Республикага дараазында 18: Бай-Тайганың Шуй, Барыын-Хемчиктиң Хөнделең биле Дөң-Терезин, Чөөн-Хемчиктиң Хөндергей биле Ийме, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы, Кызыл кожууннуң Терлиг-Хая, Өвүрнүң Ак-Чыраа, Бии-Хемниң Тарлаг, Сүт-Хөлдүң Алдан-Маадыр, Таңдының Кочетов, Тес-Хемниң Үү-Шынаа, Тожунуң Адыр-Кежиг биле Ырбан, Улуг-Хемниң Иштии-Хем, Чаа-Хөлдүң Ак-Дуруг, Чеди-Хөлдүң Элегес база Эрзинниң Качыкта хостуг олуттарга дээш төлевир акша-хөреңгизин тускайлаан.

“Көдээ суурнуң башкызы” программага киржир күзелдиг башкылардан билдириишкиннер хүлээп алыышкыны апрельде доозулган. Майда конкурс киржикчилериниң документилеринге демдектерни салып, рейтингини тургускан соонда, программаның тиилекчизинче кордакчылар билдинген. А июньнуң ортанга чедир ол башкылар башкылаарын планнаан школазынче аъттанып, башкылар коллективи база администрациязы-биле таныжып, чаа черже көжериниң, ажылга турумчуурунуң айтырыгларын шиитпирлээр.

2020 чылда Тывага “Көдээ суурнуң башкызы” программага 23 кижи тиилеп, республиканың Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Сүт-Хөл, Тере-Хөл, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Эрзин кожууннарда шупту 23 школаже англи дыл, орус база литература, эге класстар, математика, информатика, физика, биология база химия эртемнерин башкылап чоруткан.

Программаның үш киржикчизи дугуржулганың негелделерин хажыдып, күш-ажыл керээзин хуусаадан эрте үзе чаргаш, алган акшаларын эгиткен.
РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 50 муң четпес чурттакчылыг көдээ суурлар база хоорай школаларында бедик мергежилдиг кадрларның чедишпезин шиитпирлээр сорулга-биле “Көдээ суурнуң башкызы” программаны боттандырарын саналдап үндүрген.

Өске суур азы регионче көжеринге чөпшээрежип, тускай шилилдени эрткен башкы тус черниң школазынга ажылдай бергеш 1 млн рубльдиң, Ыраккы чөөн чүк федералдыг округда 2 млн рубльдиң чаңгыс катап хары бээр компенсация төлевирин алыр. А ол акшаны кандыг-даа сорулгага ажыглап болур.

Возврат к списку