Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хереглел барааннарының өртээ чыл эгезинден 9,9 хуу өскен

Тывада хереглел барааннарының өртээ чыл эгезинден 9,9 хуу өскен 03.06.2022 2022 чылдың баштайгы дөрт айында Тывада барааннар база ачы-дуза өртектери Россияда ортумак деңнелден оожум өзүп турар. Чыл эгезинде чуртта инфляцияның деңнели 11,7 хуу болган болза, Тывада ол апрельде 9,9 хуу болган. ТР-ниң Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы хереглел барааннарынга өртектерниң өскенинге анализти кылгаш, республика чазаанче киирген.

Анализтен алгаш көөрге, аъш-чем барааннарының өртээ 13,3 хуу өскен (Россияда – 113,1). Өзүлде колдуунда фруктулар болгаш ногааларда болган. Ак капустаның өртээ ийи катап, банан – 37,1, груша – 42,7, борбак согуна – 52,6, виноград – 43,5, картофель – 30,7 хуу аартаан.

Чигир өртээ 46,3 хуу көдүрүлген. Кондитер кылыглары, макароннар база крупалар өртээ 20 ажыг хууга, сүт база сүт продукциязы – 12, эът аймаа – 8,1 хуу өскен. Эът продуктуларындан сөөк чок, мөөң инек эъдиниң өртээ 22,4 хууга аартаан. Хлеб база хлеб-булочка кылыгларының өртээ 6,7 хуу өскен.

Аъш-чем бөлүүнде чүгле чаңгыс чуурга өртээ баткан, чыл эгезинге көөрде 9,8 хууга.
Тывада аъш-чемге хамаарышпас барааннарның өртээ дөрт ай иштинде 7,1 хууга аартаан (Россияда – 13,5). Ювелирлиг кылыглар өртээ 1,5 катап аартаан. Россияга бүдүрген автомашиналар база дугуйлар өртээ 30 хуу, чунар болгаш чугдунар чүүлдер өртээ 21,9 хуу, парфюмерия база косметика – 13,1, электробарааннар база бажың херекселдери – 12,1, эт-сеп аймаа 9,6 хуу өскен.

А ачы-дуза адырында Тывада өртектер Россияда ортумак өртектерден дүрген өскен, республикада - 10,1 хууга, чуртта 7,1 хуу. Банкылар боттарының ачы-дузазын чедиргени дээш эң хөй өртекти тургускан, декабрьга деңнээрге 54,1 хуу аартаан. Ам хереглел чээлизин ажыглааны дээш төлевир 58,8 хууга өскен.

Ачы-дуза адырының чамдык угланыышкыннарында өртектер өзүлдези база демдеглеттинген. Чижээ автомашина чуур ачы-дуза бодунуң өртээн 13,9 хууга, автотранспорт дугуйларын өйлээр пунктулар – 12,5, шиномонтажтар – 9,2 хууга өртээн өртүрген.

Возврат к списку