Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада үлетпүр бүдүрүлгези 4 ай иштинде 29,3 хууга өскен

 Тывада үлетпүр бүдүрүлгези 4 ай иштинде 29,3 хууга өскен 02.06.2022 2022 чылдың бирги кварталында үлетпүр бүдүрүлгезиниң өзүлде темпизи-биле Тыва Сибирь реионнарындан мурнуку черже үнген. Росстаттың дыңнадыы-биле алырга, январь – апрельде республикада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи эрткен чылга хамаарыштыр 129,3 хуу болган.
Бөгүн Тываның Экономиктиг хөгжүлде яамызы 4 айда регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар түңнелдерин Тываның Чазаанга илеткээн.
Тывыш компаниялары 32,9 хууга бүдүрүлгезин көвүдедип, эң хөй өзүлдени берген. Ылаңгыя хөмүр тывыжын эрткен чылдың январь-апрельге бодаарга 2,7 катап хөйнү, а демир рудазын 12 хуу хөйге казып тыпкан. 2021 чылдың ол деңнелинге деңнээрге, болбаазырадылга үлетпүрү 35,5 хуу немешкен, ылаңгыя текстиль үндүрүлгези 9,4 катап өскен.

Ол ышкаш машиналар септеп, эптээр ажылдарның хемчээли 4,3 катап, садар бетон бүдүрүлгези 64,2 хуу өскен. Оон аңгыда аъш-чем продуктуларының бүдүрүлгези 3,7 хуу, ооң иштинде сүт продукциязын бүдүрериниң индексизи 111,8 хуу, эът болгаш эът продукциязын болбаазырадып, консервалаары 106,5 хуу, хлеб-булочка база далгандан кондитер кылыгларын бүдүрериниң индекизи 101,5 хуу улгаткан.

Сыр база творогту 56,7 хуу, кефирни – 41,5, колбаса кылыгларын, ооң иштинде бичии уругларга колбаса кылыгларын 27,4, макарон база далгандан кылыгларны 11,3, болбаазыраткан суук сүттү, ооң иштинде уруглар ижер сүттү 9,7, далгандан үр үеде шыгжавас кондитер, торт пирожное аймаан 5,6, үр үеде шыгжавас хлеб-булочка кылыгларын бүдүрери 0,8 хуу өскен.

2021 чылдың январь-апрельге бодаарга, электри энергиязы, газ база бус-биле хандырар, агаар өйлеп-таарыштырар адырда бүдүрүлгениң индекизи 115,6 хуу четкен. Электроэнергия бүдүрүлгези, дамчыдылгазы база үлелгезиниң хемчээли 19,5 хууга өскен. Дөрт ай иштинде шакта 40,9 млн кВт электроэнергияны бүдүрген, 2021 чылдың январь-апрельден 7,9 хуу хөй. Бус болгаш изиг суг бүдүрери, дамчыдары база үлээри, агаар өйлээри 10 хуу улгаткан, 2021 чылдың январь-апрельден 9,8 хуу хөй, азы 772,4 муң Гкал чылыг энергиязын бүдүрген.

Ооң-биле чергелештир идик-хеп бүдүрүлгези 1,5 катап, эт-сеп бүдүрүлгези 15,4 хуу, ине бүрүлүг ыяштардан материалдар белеткели 4,7 хуу баткан. Суг хандырылгазының, суг төгериниң, боктар чыып, төгериниң, хирленген черлер чок кылыр ажыл-чорудулганың индекизи 20,4 хууга кызырылган.

Экономиканың өзүлде темпизи оожумнаанын специалистер демдеглээн. Ажыктыг казымалдар тывыжының индекизи январьда 155,9 хуу турган болза, апрельде ол 132,9 хууда келген.

Возврат к списку