Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы кадрлар белеткелиниң тускай сорулгалыг чагыглар санын 1,2 катап көвүдеткен

Тываның эрге-чагыргазы кадрлар белеткелиниң тускай сорулгалыг чагыглар санын 1,2 катап көвүдеткен 26.05.2022 Тывадан 935 оолдар, кыстар чурттуң дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлеринче тускай чыылда-биле 2022 чылда дужаап кирерлер. Республиканың эрге-чагыргазы ынча санныг олуттарны күрүнениң кадрлар чагыының шугуму-биле чагаан. 2021 чылга деңнээрге, ол 185 олутка хөй. Тываның Чазаа чогуур айтыышкынны бөгүн бадылаан.

Тускай сорулгалыг өөредилге дээрге, тускайлаан квотага дээди өөредилге черинге азы колледжке күрүне акша-хөреңги-биле студентини өөредип, кадрлар белеткээр программа-дыр. Тускай сорулгалыг чыылда-биле өөредилгезин доозупкан кижи керээде айыттынган ажыл берикчизи организацияга 3 чылдан эвээш эвес үе иштинде ажылдаары албан.

Тускай сорулгалыг 935 олуттуң 766-зы дээди өөредилге черлеринии болур (2021 году – 678). Оларның хөй кезии клиниктиг медицина специалистеринче - 218 чагыг болур. Өөредилге болгаш педагогика-биле холбаалыг мергежилдер сан талазы-биле ийиги черде – 191. АҮК база арга-арыг херээниң специалистери (70 хире), геология база даг херээ (50 ажыг), тудугжулар (33), одалга техниктери, информатика база радиотехника адырында специалистер база хереглелдиг.

Ортумак профессионал өөредилге албан черлеринде 169 тускай сорулгалыг олуттар чагыттынган (2021 чылда – 72). Мында көдээ ажыл-агый, арга-арыг болгаш балык ажыл-агыйы, тудуг, информатика база саналгалыг техника-биле харылзаалыг мергежилдер колдап турар.

Федералдыг чазак эрткен чылын тускай сорулгалыг өөредилгеже чаа дүрүмнерни кииргенин сагындыраал. Тускай сорулгалыг өөренир кижи-биле керээ чарган оранизация, бир эвес доозукчуну ажылче тургуспайн баар болза, ону өөреткен шүүделди бюджетче эгидер. Өөредилге организацияларынга онааштыр шак ындыг норма ооң мурнунда турбаан. Ам ону шуптузунга хүлээндирген.
Чаа дүрүм езугаар, регионнарга тускайлаан тускай сорулгалыг өөредилгениң бюджет олуттарының санын субъектиниң күрүне эрге-чагырга органнары-биле дугуржуру албан.

Регионнар бодунуң ээлчээнде тускай олуттарже оларга бергени квоталарны бүрүнү-биле ажыглаар ужурлуг. Ынчангаш республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг республика иштинде болгаш оон дашкаар дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлеринче дужаап кирер абитуриентилер-биле тускай сорулгалыг өөренир дугайында керээлерни августуң 1-ге чедир чарарын сайттырдан база кожуун чагырга удуртукчуларындан негээн.

Возврат к списку