Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

СФО регионнарының аразында Тывада инфляцияның деңнели эң куду

СФО регионнарының аразында Тывада инфляцияның деңнели эң куду 25.05.2022 Мартка деңнээрге апрельде Тывада чылдың инфляциязы 0,08 хуу пунктуга улгадып, Сибирь федералдыг округдан (19,35%) база Россиядан (17,83%) 15,05 хуу куду болган.
Төп Банк (Центробанк) республикада инфляция чорулгазының дугайында тайылбырны берген. Өске регионнарда ышкаш, өртектер өзүлдезиниң кол чылдагааны бүдүрүкчүлер болгаш хандырыкчыларның, ооң иштинде санкциялыг базыышкыннарның улгатканы-биле бүдүрүлге-логистика чорудулгазы хажыттынганындан, шүүделдери улгатканында деп, Төп Банкының аналитиктери санаан.
Мартка деңнээрге апрельде бүдүрүлге барааннарынга өртектер ортумаа-биле хуу пунктуда өзүлдези 0,72, азы 20,12 хуу чедир өскен. Ылаңгыя ижер сүт, сметана, ак үс өртээ улгаткан. Чамдык мал чеминиң база ветеринария эмнериниң өртектериниң өскени, хой биле инек эъдиниң өртектеринге салдарны чедирген.
Өске чурттардан киир сөөртүлгениң соксаанындан, чиг эт, янзы-бүрү холуксаалар база хаптаар чүүлдер садып алырынга бүдүрүкчүлерниң чарыгдалдары өскен. Ооң түңнелинде, чижээ, кондитер кылыгларының өртектери улгаткан.
Чамдык бүдүрүкчү чурттардан киир сөөртүлге эвээжеп, логистиктиг айтырыглар тургустунганындан, кофе болгаш шай талазы-биле саналдар эвээжеп, өртектерге өзүлдени болдурган.
Тывада аъш-чем аймаанга хамаарышпас барааннарга өртектер оожум немежип олурар. Мартка деңнээрге апрельде хуу-биле өзүлде 0,23, азы 11,0 хуу четкен. Парфюмерия, косметика, чугдунар база аштаныр чүүлдер, автомобиль дугуйлары, текстиль өртээ өскен.
Ооң-биле чергелештир, экспортту үндүр кызып, иштики рынок хандырылгазы улгатканындан, мотор кывар-чаар чүүлүнүң өртээ баткан. Ачы-дуза чедирилгезиниң адырында өртектер мартка деңнээрге, апрельде 14,27 хуу баткан. Рубльдиң үнези улгатканындан, даштыкы туризм адырында ачы-дуза өртектери база эвээжээн.

Возврат к списку