Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чер ажылдыглары тарылга шөлдерин улгаттырган

Тываның чер ажылдыглары тарылга шөлдерин улгаттырган 24.05.2022 Тываның фермерлери эрткен чылдың тарылга шөлдеринге немей 1 муң га шөлдү ажыглалче киирген. Ынчап кээрге тарылга шөлү 56,2 муң га чедип, 20 хуу улгатканы ол.
2021 чылга деңнээрге, ногаа шөлдерин элээн улгаттырган. Чаа шөлдерден 22 муң тонна картофельдиң, 3,2 муң тонна ногаа аймааның дүжүдүн ажаап алыры планнаттынган.

Оон аңгыда мал чеминиң культуразын тарыыр шөлдерни 30, 8 хууга улгаттырган. Ол шөлдерниң колдуу кезиинге чаңгыс чылдыг сиген тарыыр болза, хөй чылдыг сигенни 7 муң гадан кезип белетээр. Ол дээрге 34,2 муң га сиген шөлүнүң 5 хуузу болур.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, чаа сүт-бараан фермаларын ажыдып, сүт адырын хөгжүдер төлевилел күүселдези-биле мал чеми тарыыр шөлдерни элээн улгаттырганы ол.

Тараа культураларының үрезинин 19 муң га шөлде чашкан. Эрткен чылга деңнээрге 7 хуу хөй. Тараа шөлдериниң үш кезии суггаттыг черлерде.
Бо чылын 20 хире муң тонна тараа дүжүдүн алыры көрдүнген. Кызыл-тас, ак-тараа, сула, кара-тарааның дүжүдүн күзүн ажаар.
Бир эвес тарылга шөлдериниң ажыглалын көөр чүве болза, ооң көвей кезиин - 60,9 хуузун мал чиир культура ээлеп турар. А тараа культуралары - 33,8 хуузунда, картофель - 4,6, ногаа аймаа 0,7 хуузунда тарыттынган.

Возврат к списку