Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сүт-бараан фермаларын база сүт болбаазырадыр бүдүрүлгелер кылыр төлевилелдер мөөрейи чарлаттынган

Тывада сүт-бараан фермаларын база сүт болбаазырадыр бүдүрүлгелер кылыр төлевилелдер мөөрейи чарлаттынган 19.05.2022 “Тываның сүдү” губернатор төлевилелге киржир конкурс Тывада эгелээн. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг сүт-бараан фермаларын база сүт хүлээп алыр пунктуларны база болбаазырадыр бүдүрүлгелер ажыдар сорулга-биле 2021 чылда ук төлевилелди саналдап киирген.
Сүт-бараан фермаларындан тургустунган комплексти чада аайы-биле кылып, 2024 чылда ону доозар. РФ-тиң Чазааның бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазындан төлевилелди акшаландырар. Конкурс үезинде шилиттинген бизнес төлевилелдерниң өртек-үнезиниң 75 хуузун республика акшаландырарынга белен.
Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнатканы-биле алырга, республиканың эрге-чагыргазы губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны-биле сүт угланыышкынныг ажыл-агыйларның санын көвүдедип, сүткүр малдың продукциязын экижидер дээш уксаажыдылга ажылын чорудуп, болбаазыраткан сүт продукциязы-биле иштики рынокту хандырарынга амгы үениң бүдүрүкчү күчүзүн тургузар.
Бо хүнде республиканың сүт адыры регион рыногунуң шупту хереглелиниң чүгле 17-18 хуузун дуглап турар. Чыл санында-ла 60 хире тонна сүтке хереглел турзажок, боттуң бүдүрүлгелери 10-12 тоннаны бүдүрер аргалыг. Ооң чылдагааны - сүткүр малдың баш санының эвээжинде, малдың продукция бээриниң бичиизинде, мал чеминиң баазазының кошкаагында деп, специалистер санап турар.
Селекция-уксаажыдылга төвүн тургузуп, мал-маганны тарып болбаазырадып тургаш, бо айтырыгны шиитпирлеп болур. Ажыл-агыйлар арыг уксаалыг мал төлүн ап эгелээн соонда, чугула экономиктиг көргүзүглер чедип алдынар.
Субсидияларны техниктиг-экономиктиг барымдааларны база төлевилел документилерин санап кылырынга, күрүне экспертизазын чорударынга, сүт-бараан фермазынга, сүт болбаазырадыр цехке оран-сава тудуп азы садарынга, фермага дериг-херекселдер база инектер садып эккеп алыр чарыгдалдарын дуглаарынга бээр.
Документилерни 2022 чылдың майның 16-дан 25-ке чедир хүлээр. Бир эвес айтырыглар тургустунуп келзе, Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызындан, азы 8(394 22) 9-75-30 дугаарлыг телефондан, mcx_econ@rtyva.ru электроннуг почта адрезинден айтырып болур.

Возврат к списку