Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң техниказы чаартынар

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң техниказы чаартынар 16.05.2022 Тываның Баштыңының агротехника аймаан чаартыр дээн даалгазын күүседири-биле, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы чаа көдээ ажыл-агый техникаларын садып эккелген. Владислав Ховалыг чаа машина-техниканы көргеш, регионнуң эки ажылдыг бүдүрүлгелеринге ону үлээрин айыткан. А күзүн чаа техниканы ажыл-агыйлар кайы хире ажыктыг ажыглаанын көөр.

Часкы хову ажылдарынга ажыглаары-биле үрезин чажар машинаны, илиирни, картошка олуртур техниканы саткан. Ол ышкаш дүжүт ажаар техника: тараа болгаш картофель ажаар комбайннар, картофель казар, үрезин аштаар дериглерни база эккелген. Көдээ бүдүрүкчүлер шупту 27 көдээ ажыл-агый техниказын алыр.
Чаа техниканы кожууннарже хувааган, бо чоокку хүннерде бараан бүдүрүкчүлеринге хөлезиге ачыладыр.
Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл база Эрзин кожууннарның чер ажыл-агыйлары чаа техниканы ажыглап эгелээр.

Владислав Ховалыг хову ажылдарының эң-не чымыштыг бо үезинде техниканы дүрген дамчыдар даалганы көдээ ажыл-агый яамызынга берген.
Көдээ ажыл-агый яамызынга машиналарның ажыглалынга, тараа база картошка тарыырының технологияларын сагып турарынга мониторингини доктаамал кылырын вице-премьер Уран-оол Ондар дааскан. Ону шинчилээш, дүжүт ажаар техниканы канчаар үлээриниң шиитпири үнер.

Бо чылын тараа болгаш мал чиир культура тарыыр шөлдерни 10 хуу улгаттырып, 56 муң гектар ажыг шөлге хову ажылдарын чорудар даалга салдынганын сагындыраал. Тарылга шөлдериниң 34 хуузунга – тараа культураларын, 61 хуузунга мал чиир культураларны, а артканынга ногаа аймаан база картофельди тарып олуртур.

Возврат к списку