Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның хлеб быжырар бүдүрүлгелериниң чарыгдалдарынга компенсацияны бээр

Тываның хлеб быжырар бүдүрүлгелериниң чарыгдалдарынга компенсацияны бээр 16.05.2022 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы хлеб быжырар үлетпүр бүдүрүлгелеринге хлеб-булочка кылыгларын бүдүрүп-саарган чарыгдалдарын эгидери-биле субсидия бээринче чагыглар хүлээп алырын чарлаан. Республиканың эрге-чагыргазы пекарняларга күрүне деткимчезин бербишаан, хлеб өртээн өстүрбезин саналдап турар.

«Сөөлгү үеде хлебтиң өртек-үнезинге салдарлыг бүгү-ле чүүлдерниң өртээ өскен. Ынчангаш хлеб-булочка кылыгларын бүдүрүп, садып-саарган чарыгдалдарының кезиин дуглаар дугайында шиитпирни Россияның Чазаа хүлээп алган. Регион бюджединден кады акшаландырыышкын-биле кады 2022 чылда ниитизи-биле 22 млн рубльге деткимчени көргүзер» - деп, яамының специалистери тайылбырлаан.

 Кыска үеде шыгжаар (беш хонук) хлеб база хлеб-булочка кылыгларынга компенсацияны бир тоннада 2,5 муң рубль кылдыр санаан. Дугуржулга негелдези езугаар компенсация алыкчызы бодунуң продукциязынга өртекти тургузуп, ону сагыыр ужурлуг.
Хлеб бүдүрүкчүлеринге субсидияны конкурс чокка үлээр. Ынчап кээрге улуг-даа бичии-даа хлеб быжырар черлер деткимчени ап болур. Республика девискээринде хлеб бүдүрүлгезинге турум өртектиг болгаш орулгалыг ажылдаарын шак ынчалдыр хандырып болурун Тываның Көдээ ажыл-агый ямызы дыңнаткан.

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының сайтызында бо шөлүгден https://mcx.rtyva.ru/events/20233/ “хлеб” субсидиязын канчаар алырының дугайында чогуур медээни тып ап болур.

 Конкурска канчаар киржириниң дугайында тайылбырны Тыва Республиканың арат бизнезин база көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фондунуң 2-62-22 дугаарлыг телефонундан билип ап болур.

Возврат к списку