Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Часкы хову ажылдарында 176 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери киржип турар

Часкы хову ажылдарында 176 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери киржип турар  12.05.2022  Часкы хову ажылдарында 176 көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери киржип, 270 хире кижини чымыштыг ишче хаара туткан.
2022 чылда көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң мурнунда 19,8 муң тонна тараа культураларын, 21,8 муң тонна картофель, 3,25 муң тонна ногаа аймаан бүдүрер сорулга салдынган. Бо планны күүседири-биле көдээ ажыл-агый культураларын тарыыр шөлдерни 56,2 муң гага улгаттырган. Эрткен чылга деңнээрге, 120,9 хуу делгемчээн.

Бо чылын тараа культураларын 18,98 муң га, мал чиир культураларны 34,16 муң га, картофель болгаш ногаа аймаан 2,62 муң га черге олуртур.
Амгы үеде Чөөн-Хемчик, Бии-Хем, Барыын-Хемчик, Кызыл, Тес-Хем, Улуг-Хем база Таңды кожууннарның ажыл-агыйлары 8960 га черниң шыгын базырып, илииртээн. Ниитизи-биле 11,6 муң чер, азы тарылга шөлүнүң 20,6 хуузу тараа культураларының үрезинин чажарынга белен.
Барыын-Хемчик, Кызыл, Бии-Хем, Таңды, Улуг-Хем база Чаа-Хөл кожууннар 9564 га шөлге тараа үрезинин чажар.

Май 11-ниң хүнү-биле алырга, 2993 га шөлде тараа культураларының үрезинин чажып, тараан. 7954 га шөлдүң 2295 газында кызыл-тас үрезинин чашкан. Михаил Санниковтуң, Боровиковтуң улуг ажыл-агыйлары чаңгыс чылдың сиген, рапс дээн ышкаш мал чиир культураларны тарып эгелей берген. 6234 га шөлге сула тарыыр планның амдыызында 8 хуузу күүсеттинип, 500 гада ону тараан. А мал чиир культура – чаңгыс чылдыг сигенни 828 гада тараан, ол планның чүгле 2,4 хуузу.

“Часкы хову ажылдарының чедимчелии көдээ ажыл-агый техниказының беленинден, кывар-чаар материалдарның, чемишчиделге болгаш үрезиннерниң четчиринден дыка хамааржыр. Бо хүнде ажыл-агыйлар Абакан база Минусинск хоорайлардан база бистиң тараажывыс Михаил Санниковтуң ажыл-агыйындан садып алганы тараа үрезиннери-биле хандырттынган. Ажыл-агыйларның чагыы езугаар 2468 тонна үрезинни хувааган. Ол ышкаш 303,2 тонна минералдыг чедишчиделгени садып эккелген. Машина-техниканың 93 хуузу хову ажылдарынга белен. Көдээ ажыл-агый яамы часкы хову ажылдарынче 71,3 млн рубльди тускайлап, чер ажылдыгларны деткиир. Агротехниктиг норма езугаар, агаар-бойдус таарымчалыг апаарга, майның ийиги он хонуунда тарылга ажылдарын калбаа-биле эгелээр" - деп, көдээ ажыл-агый яамызының үнүш ажыл-агый болгаш механизация килдизиниң начальниги Артур Азыраа чугаалаан.

Возврат к списку