Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй-ниитиниң чемнелге черлеринге доозукчулар кежээлерин байырлаары хоруглуг

Тывада хөй-ниитиниң чемнелге черлеринге доозукчулар кежээлерин байырлаары хоруглуг 11.05.2022 Чаа коронавирус халдавыры ам-даа бар болгаш, уруглар садтарынга, эге класстарга база ниити өөредилге школаларынга доозукчулар кежээлерин эрттирер черлер шилип алырда кызыгаарлаашкыннар бар. 
Росхереглел хайгаарал эргелелиниң база Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, апрельдиң 29-тан май 5-ке чедир, ооң мурнунда неделядан ковидтен аарыырының саны 4 кижиге эвээжээн. Аараан таварылгалар саны эвээжезе-даа, коллективтиг иммунитеттиң деңнели кудулаан. Ол бөгүнде - 42 хуу. Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак коллективтиг иммунитеттиң кошкааны аарыгның чаа көдүрлүүшкүнүн болдуруп болурун демдеглээн.
Дөрт муниципалдыг тургузугларда: Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда, Чөөн-Хемчик биле Кызыл кожууннарда коронавирус халдавырындан аараан чаа таварылгалар бүрүтткеттинген. Аараан чеди кижиниң бирээзи чаш уруг. Бо хүнде 18 кижи эмнээшкинде, сези стационарда чыдар.
165000 кижи тарыыр планның 64,6 хуузунга, азы 107077 кижиге долу тарыышкынны (I база II тарылга) салган. Кожууннардан Сүт-Хөл – 108,8 %, Өвүр –107,5%, Тес-Хем – 106,8 %, Чаа-Хөл – 106,2%, Таңды – 103,3 % тарылга планын ажыр күүсеткен. Барыын-Хемчик кожуун – 88,4 % база Ак-Довурак хоорай – 81,3 хууга чонну эвилелдээн.
Май 10-га чедир, тарыткан соонда алды ай эрткенде, COVID-19-тан катап тарыышкынны 91054 кижи алыр ужурлуг. Ревакцинацияның долу курузун (I база II кезээн) 11216 кижи алган, азы планның 12,3 хуузу.
Регионнуң Чазаа ревакцинация көргүзүү кудулааны-биле, Тываның Кадык камгалал яамызынга база кожуун чагыргаларынга улуг кижилерни ковидке удур тарыдарын чедип ап, тарыткан соонда алды эрткенде катап тарыдыр ужурлуг кижилерниң мониторингизин кылыр даалганы берген.
Тываның Өөредилге яамызы биле хоорайлар, кожууннар чагыргалары уруглар сады, эге школа доосканының, «сөөлгү коңга», доозукчулар кежээзи база аттестаттар тыпсыр байырлыг хемчеглерни арыг агаарга эрттирерин хандырар ужурлуг.
Бир эвес ындыг хемчеглерни хааглыг черлерге эрттирер апарза, шупту маска чурумун сагыыр. Класстар аразынга айыыл чок чоруктуң хемчээлин сагыыры албан.
Уруглар сады, эге школа доосканының, «сөөлгү коңганың», 9, 11 класстың доозукчуларынга аттестаттар тыпсырының байырлыг хемчеглерин хөй-ниитиниң чемненилге черлеринге эрттирерин хораан.
Шайлаашкын болгаш банкеттер чокка, театр-концерт албан черлерин ажыглап болур.

Возврат к списку