Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 77 чылынга тураскааткан шериг чыскаалды чон сонуургаан

Тываның найысылалында Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 77 чылынга тураскааткан шериг чыскаалды чон сонуургаан 09.05.2022 Бөгүн найысылал Кызылга Ада-чурттуң Улуг дайынының тиилелгезиниң 77 чыл оюнга тураскааткан байырлыг чыскаал болуп эрткен. Ук чыскаалга Тыва Республиканың Чазааның болгаш 55-ки даг-адыгжы бригаданың каттышкан үрер хөгжүм оркестри, Кызылдың президентиниң кадет училишези, тускайлаттынган демир-орук батальону, Тыва Республикада Федералдыг айыыл чок чорук албаны, Онза байдалдар яамызы, Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелели, Тываның күрүне университединиң шериг кафедразы, Тываның кадеттер корпузу, Бүгү-российжи шериг-патриотчу “Юнармия” хөй-ниити шимчээшкини, Тыва Республиканың аъттыг үрер хөгжүм оркестри киришкен.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дайынының хоочуннарынга, чыскаалдың киржикчилеринге Тиилелге хүнү-биле байырны чедирген. Хамчыктыг аарыгның уржуу-биле кызыгарлаттынган хемчеглер соонда Тиилелгениң чыскаалы мындыг хөй көрүкүчлерлиг бир дугаар эрткен.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ада-чурттуң Улуг Дайынының Тиилелгезиниң 77 чыл оюн таварыштыр хоочуннарга, чыскаалдың киржикчилеринге болгаш чурттакчы чонга байырны чедирген.
1945 чылдың май 9 – российжилерниң бүгү-ле салгалдарынга ыдыктыг хүн. Ол ышкаш маадырлыг чоруктуң болгаш бистиң чонувустуң чаңгыс эвиниң сүлде демдээ болур. Маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруктуң, чидириглерниң түңнели, кол утказы улуг тиилелге болган. Ол бисти улаштыр тургустунуп, сайзырап, чурттаарынга чаа күштү берип, чалгынналдырып турар. Бис тиилелгениң бүгү-ле салгалдарынга, фронтучу маадырларга, ажыл-ишчилерге хүндүткелдиң ёзузун көргүзер ужурлуг бис. Ук ёзу-чаңчылдарга, төөгүнүң дириг чижээнге, дайынчыларывыстың маадырлыг чоруунга, бистиң чуртувустуң Чепсектиг күштериниң дайынчы соруу туттунуп турарын, Тываның Баштыңы демдеглээн.
Байырлыг чыскаал Тыва Республиканың Чазак бажыңының мурнунга Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрер ёзулал-биле эгелээн. Чуртувустуң туктары киискип, ыдык ырылар Арат шөлүнге чаңгыланган.
Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң кадеттериндан тук тудукчуларының бөлүү Россия Федерация биле Тыва Республиканың күрүне туктарын, Ада-чурттуң Улуг дайынында совет чоннуң тиилелгезиниң кол демдээ апарган 150-ки Идринскиниң адыгжы дивизиязының шавар халдаашкын тугунуң хоолгазын чоргаар тудуп алгаш, Арат шөлүн дирттиледир базып эрткен.
Тергиин кадет, вице-сержант Сергек Ондар Россия Федерациязының тугун тудар эргени алган. Өөредилгениң тергиини, улуг кадет Айыран Ооржак Тыва Республиканың тугун көдүрген. Тиилелге тугунуң хоолгазын Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң 2020 чылда доозукчузу, Россия Федерациязының Камгалал яамызының Шериг университединиң 2-ги курстуң курсантызы Айдыс Монгуш туткан. Новосибирскиниң Дээди шериг командылал училищезиниң доозукчузу, 2-ги өөредилге ротазының командири, улуг лейтенант Сергей Чигжит тук тудукчуларының бөлүүн баштаан.
Байырлалдың чыскаалын Кызыл гарнизонунуң начальнигиниң хүлээлгезин түр үеде күүседип турар майор Азат Фатхутдинов хүлээп алган. Украинада болуп турар тускай дайынчы операцияның киржикчизи, майор Захар Тарасов парадты командылаан.
Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң барабанчыларының каттышкан ротазын айыыл чок чорук база шериг белеткелиниң эге билиглериниң башкызы, подполковник Евгений Никитин баштап, чыскаалды ажыткан.
Президентиниң кадет училищезиниң сургуулдарының одуруу-биле эки турачыларның сес салгалдары, Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуннарының 15 уйнуктары марштап эрткен.
Тыва Республиканың Чазааның аъттыг Үрер хөгжүм оркестри - Тывада Тиилелге чыскаалының бир каастакчызы. 1929 чылда тургустунгаш, 15 чыл ажылдаан Тываның улусчу революциялыг армияның аъттыг Үрер хөгжүм оркестрин катап тургускан чогаадыкчы бо коллектив чаа-ла 10 чыл ашкан-даа болза, ооң ады сурагжаан. Тыва Арат Республиканың Аъттыг үрер хөгжүм оркестриниң езу-чаңчылдарын катап эгиткен Үрер хөгжүм оркестри Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан юбилейлиг медальды 2010 чылда Россияның Президентизинден алган.
Байырлыг чыскаалдың төнчүзүнде “Өлүм чок полктуң” дөргүл-төрелдери, чоок кижилери дайынга киржип чораан маадырларның чуруктарын тудуп алгаш эрткен. Аңаа ниитизи-биле 1,5 муң кижи киришкен.
Кежээ Тиилелге хүнүнге тураскааткан байырлыг салют чонну манап турар.

Возврат к списку