Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң Тываның чонунга Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң Тываның чонунга Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2022 Хүндүлүг Ада-чурттуң Улуг дайынының база тылдың хоочуннары!

 Эргим сибирьжилер!

Силерге Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгевис хүнү-биле байырым чедирип тур мен!

 Биске Тиилелге хүнү карактарда чаштарлыг байырлал, ол чылдарның маадырларының дугайында сактыышкыннарның хүнү, Ада-чурт болгаш Төрээн чер дээш боттарының амы-тынын харамнанмаан өгбелеривиске ханы өөрүп четтириишкинниң болгаш хүндүткелдиң илередиишкини болуп турар.
Бо хүн Төрээн чер дээш тулчуушкуннарга чонувустуң көргүскени алдар-хүндүзүнүң болгаш эрес-дидим чоруунуң, туруштуг болгаш коргуш чок соруктуунуң демдээ апарган.

 Сибирь ниити Тиилелгеге улуг үлүг-хуузун киир¬ген. Бистиң дайынчыларывыс Ада-чурттуң Улуг дайынының шөлдеринге боттарының маадырлыг чоруун көргүскен – Сибирьниң дивизиялары болгаш полктары тиилелгеге чугула салдарны чедирген кол-кол тулчуушкуннарга киржип турганнар. Сибирьниң экономиказы дайынчы орукче салдынган турган, ооң девискээринге дайынчы техника, боо-чепсек, ок-чемзекти бүдүрүп турган. Маңаа шериг госпитальдар ажылдап, ынаар аар балыгланган шериглерни эмнедири-биле чорудуп турган. Сибирьниң чери чүс-чүс муң эвакуациялаан кижилерге чаа бажыңы болу берген.

 Эргим хоочуннарывыс! Эрткен он-он чылдарда ол аар-берге дайын чылдарында силерниң кайы хирени шыдажып эрткениңерни дыка эки билип турар апарган бис. Бистиң боттандырган кылдыныгларывыс-биле хүлээп алган шиитпирлеривис силерниң ачы-хавыяаңарга төлептиг болур кылдыр амыдырап-чурттаары – бистиң хүлээлгевис.

 Дайынчы турушта бо хүннерде турар российжи солдаттарга болгаш офицерлерге силерниң маадырлыг чоруктарыңар үлегер-чижек болуп чорууру тодаргай. Бистиң шериглеривистиң акы-дуңма чонну хостап, хүн бүрүде эрес-маадырлыг чорукту, туруштуун болгаш тура-соруктуун көргүзүп турарынга бистиң улуг делгем чуртувус чоргаарланып турар.

 Хүндүлүг сибирьжилер! Улуг салгалдың дайынчы болгаш күш-ажылчы маадырлыг чоруктарын хумагалап сактып, оларның камгалааны эң-не үнелиг чүүлдү – Улуг Күрүневистиң хосталгазын болгаш алдар-адын кадагалап арттырар ужурлуг бис. Тиилелге хүнүнүң байырлалы Россияның чоннарын эптештирип-каттыштырарынга дузалаар, делегейже көрүжүвүстү быжыглаар, салгалдар солчулгазын магадылаар болгаш российжи күрүнениң күчү-күжүн улам быжыктырар болзун!

 Байырлал-биле! Улуг Тиилелге хүнү-биле!

 Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта
бүрүн эргелиг төлээзи А. СЕРЫШЕВ.

Возврат к списку