Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Чедер” санаторий-курорт база дыштанылга черинде тудуг ажылдары шалыпкын чоруп турар

“Чедер” санаторий-курорт база дыштанылга черинде тудуг ажылдары шалыпкын чоруп турар 05.05.2022 Майның 4-те, Тываның Баштыңы В. Ховалыг Кызыл кожууннуң девискээринде Чедер хөлдүң эриинде шак-ла ындыг аттыг дыштанылга-курорт комплекизиниң тудуу кайы хире чоруп турарын хынаан.
Совет үеде ады-сураа алгаан турган курорт эде тургузуушкун чылдарында туюлунга чедир тонагдаттынып, узуткаттынган. Дыштынылга корпустары, эмнээр-сегидер тускай өрээлдерден чүү-даа артпаан. Эм шынарлыг малгаштыг, дустуг суглуг хөлдүң эриинде тууйбудан туткан дөрт каът бажыңның чүгле “сөөгү” ондап-остап арткан. А бойдустуң хайыразы – кайгамчыктыг эм шынарлыг хөл төтчеглекчилерге дүжүп бербейн, дуза дилээн дег артып каан турду.
Тываның Баштыңы В. Ховалыг албан-хүлээлгезин даанган соон дарый, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының күүселдезин анализтеп көргеш, алызында кедилиг угланыышкыннарже кичээнгейни салган. 2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазын боттандырар хемчеглер күүселдези-биле «Чедер» санаторий-курорт база кадыкшылга комплекизин катап тудуп, ажыглалче киирер шиитпир хүлээп алдынган.
Бо хонуктарда ында ажыл-иш хайныгып, тудуг ажылдары чымыштыг. Хоозураан курорт таныттынмас кылдыр чаартынып, аай-дедир эде-хере тырттынган. Октаттынган дөрт каът тудугда соңга-хаалгалар салдынган, шалалар чаттынган, иштики, даштыкы ажылдар колдуунда-ла адакталган. Эмнедип келгеннерге чаңгыс каът бажыңнарны шалыпкын тудуп турар. Ол ышкаш улуг ажык бассейн биле административтиг-эмнээшкин корпузунуң өзек таваан тургузупканы каракка көскү. Бо чайын баштайгы дыштаныкчыларны хүлээп алыр сорулга салдынган болгаш, шупту тудуг ажылдарында хөй кижи хаара туттунган, дыштаныр хүн чокка ажылдап турарын Чазак даргазы таарзынып көрген.
“Тудугнуң даштын шып, чамдык корпустарны база бассейнни июльга чедир доозар-дыр, оолдар” – деп, В. Ховалыг кыйгырыгны берип, тудугжулар-биле байырлашкан.

Возврат к списку