Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери часкы хову ажылдары дээш 27 млн рубльди алыр

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери часкы хову ажылдары дээш 27 млн рубльди алыр 11.04.2022 Бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге часкы ажылдарының субсидия төлевирлеринге 62 млн рубльди тускайлаан. Республиканың 191 чер ажылдыглары күрүне деткимчезин алган. Регионнуң Көдээ ажыл-агый яамызы 62 млн рубльди часкы хову ажылдарын организастап, белеткээринче шилчидер. Часкы хову ажылдарынга чарыгдалдарын дуглаан субсидия кылдыр ол акша-хөреңгини алырлар. Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге субсидия акшазы-биле үрезиннер, чедишчидилге база үнүштер камгалаар чүүлдерни садып ап, сезоннуг хову ажылдарынга баш бурунгаар белеткенир арганы бээр. Ол тарылга кампаниязын кыска хуусаада шынарлыг чорударынга идиглиг. Бөгүнде көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге 27 млн рубльди үндүрген. 102 фермер мал чиир культура үрезиннерин садып алырынга, а 78 аграрий шынары куду тарылга шөлдерин болбаазырадырынче, республиканың эң улуг дөрт ногаажылары (Желтухин А.П., Ким Г.А., Сат Р.А., Дадар-оол А.Б.) база чеди бүдүрүлге ажык шөлден ногаа дүжүдүн көвүдедиринче саң-хөө деткимчезин алырлар.

Возврат к списку