Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ковидтен аарыыр чорук эвээжезе-даа, серемчилелди кошкатпас

Ковидтен аарыыр чорук эвээжезе-даа, серемчилелди кошкатпас 05.04.2022 Тывада ковидтен аарыыр чоруктар саны эвээжээн-даа болза, серемчилелде хора чок дээри ышкаш, аарыгга удур бөдүүн дүрүмнерни сагыырын Тыва Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак республика чазааның аппарат хуралында сагындырган. Эрткен неделяда ковидтен аараан 19 таварылганы илереткен. 100 муң чурттакчы чонга онааштыр алырга, 5,8 кижи аараан. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге аарыыр чорук 45,7 хуу кызырлган. Бир хүнде ортумаа-биле 3 кижи аарып турар болгаш, эпидомиологтуг байдал көдүрлүп болурунуң айыылы ам-даа бар. 30-49 харлыг кижилерден - 7, а 65 хардан өрү назылыг кижилер аразындан 4 кижи аараан. Эрткен неделяда Кызыл хоорайда 15, Чөөн-Хемчикте - 1, Барыын-Хемчикте – 1, Кызыл кожуунда - 1, Сүт-Хөл кожуунда 1 ковидтээн таварылгалар илереттинген. 34 кижи эмнедип турар, оларның 19-зу чыдар эмнелгелерде. Мөчээн таварылгаларның чылдагаанын тодарадыр комиссияның медээзи-биле алырга, 2022 чылдың январь 1-ден бо хүнге чедир 45 кижи ковидтен хораан. Тарылганың долу курузун 105088 кижи алган, а аарыгга удур коллективтиг иммунитет 55 хуу болуп турары - эвээш көргүзүг. “Бөгүнде тарыышкынның база катап тарыдарының темпизин улгаттырар херек. Чүге дизе эмнелгелерде ковидтээн кижилерниң 90 хире хуузу тарытпаан бооп турар. Бир эвес ковидке удур тарыышкынны азы катап тарыдарын үе шаанда алган турган болза, ындыг таварылгалар болбайн-даа болуп болур турган” – деп, Людмила Салчак чугаалаан. Россия биле Моолдуң кызыгаарында эрттирилге пунктулары апрельдиң 1-ден катап ажылдап эгелээн болганда, ол ийи чурттарже кирер хамаатылар тарыткан турары албан дээрзин Росхереглел хайгааралының регион төвүнүң удуртукчузу сагындарган.

Возврат к списку