Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның тускай хөгжүлде программазының чорудуу-биле 2022 чылда 232 ажылчын олуттар тургустунар

Тываның тускай хөгжүлде программазының чорудуу-биле 2022 чылда 232 ажылчын олуттар тургустунар 31.03.2022 Тываның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының төлевилелдерин боттандырарынче 2022 чылда хуу инвестицияның чартык хире миллиард рубль акшазын хаара тударын планнаан. Бюджеттерниң аңгы-аңгы деңнелдеринден субсидиялар-биле кады акша салыышкынының ниити хемчээли 1,5 млрд рубль ажа бээр. ТР-ниң Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы программаны боттандырарының планын чазакче киирген. Бо чылын программада сүт-бараан фермаларын тудуп база эде чаартыры, чылда-ла 260 тонна бойдус байлаан болбаазырадыр комплексти дериири, чурттакчы чондан кат-чимис, мөөгү-тоорук хүлээп алыр пунктуларны ажыдары кирген. Ол ышкаш «Чедер» санаторий-курорт комплекизиниң тудуун уламчылаар. Объектилерни дужаарга-ла, ону ажыдарын планнаан. Комплекс бо чылын 70 кижини дыштанылгаже хүлээп алыр. «Тайга» даг хаагының комплекизин ажыдарынга белеткел ажылдары калбарган. Даг өрү көдүртүр дериг-херекселди саткан, трассаны аштааш, дескилээн, автомобильдер тургузар шөлдерни чаагайжыткан. Хаактаар, чуңгулаар дериг-херекселдер хөлезилээр пунктуну, чемненир черни ам тудар. Бо сезонда бирги ээлчегниң объектилери ажыттынар ужурлуг. Чуртталга тудуунда улуг ажылдар манап турар. 2022 чылда комплекстиг чуртталга тудуунуң беш төлевилелиниң ажылдары эгелээр. Ында 126 квартиралыг бажыңнар, бирээзинде-ле 150 орун-олуттуг ийи медицина төптери, 12 уруглар садтары база школалар, үш спорт объектилери, ийи культура-хөглээшкинниг төптер кирген. Ажыглалче киирер чуртталга бажыңнарның ниити шөлү 576,18 муң дөрбелчин метр. Оон 24 муң кижи квартираларны алыр. Программа төлевилелдерин боттандырып тура, 232 чаа ажылчын олуттарны тургузар. Республиканың чурттакчы чонунуң ортузунда чединмес чорукту 34,1 хуу турганындан, 2024 чылда 23,5 хуу чедир кызырары – программаның сорулгазы кылдыр көрүп турар.

Возврат к списку