Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның сайгарлыкчылары бизнезин хөгжүдеринге 21 млн ажыг рубльдиң субсидияларын алган

Тываның сайгарлыкчылары бизнезин хөгжүдеринге 21 млн ажыг рубльдиң субсидияларын алган 25.03.2022 Биче болгаш ортумак сайгарыкчы чоруктуң 14 субъектизи субсидияларны бараан бүдүрүлгелерин чаартырынга база ачы-дуза чедирилгезин калбартырынга дериг-херекселдер садып алыр кылдыр алган. Деткимчениң ниити түңү - 21,3 млн рубль. Тыва Республиканың Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы деткимчениң хемчеглеринче регионда сайгарлыкчы чорук адырын бүрүнү-биле хаара тудуп турар. «Бай-Хаак аква» бүдүрүлгези, «MyDent Kyzyl» стоматология 2021 чылда бир дугаар саң-хөө деткимчезин алганнарның санында. Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилери деткимче хемчеглерин чүгле бизнезин хөгжүдеринче эвес, а республикада экономиктиг байдалды экижидип, ажылче хамаатыларны хаара тударынче ажыглаан. «Бай-Хаак аква» бүдүрүлге 3,7 млн ажыг рубльдиң субсидиязын алган. Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг эрткен чайын ажыл-албан аайы-биле бүдүрүлгеге чорааш, чедишпес дериг-херекселдерни садарынга дузалажыр даалганы регионнуң Экономиктиг хөгжүлде яамызынга бергенин сагындыраал. Ведомство даалганы күүсеткен: январьда дериг-херекселдер чедип келген, февральда ону эптээш салыптарга, ажылдап эгелээн. Ам «Бай-Хаак аква» суксуннарга саваны боттары бүдүрүп, ажылын шуудаткан. Оларның продукциязында «Шынның демдээн» хаккан. «MyDent Kyzyl» стоматология 2021 чылда барык 5 млн рубль хемчээлдиг деткимчени алган. Субсидия акшазы-биле ортодонтия ачы-дузазынга чугула херек аар өртектиг дериг-херексел – компьютерлиг томографты садып алган. Ам аарыг кижилер региондан дашкаар чоруп турбайн, диш эмнээр черниң күрүне деткимчези-биле садып алган аппарадынга шинчидип, долу эмнээшкинни алыр аргалыг апарган. Кадрлар айтырыын шиитпирлээри-биле өске регионнардан специалистерни чалаан. Стоматология ынчалдыр дөрт ажылчын олутту тургузуп, херек специалистер-биле четчелеттинген. Тыва Республиканың Чазаа биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту ам-даа деткиир. Сайгарлыкчыларның чээли алырынга деткимче бээр регионнуң Магадылал фондузун акшаландырарынга база социал сайгарлыкчы чорукту деткииринге, бизнеске дериг-херекселдер саткан чарыгдалдарының чамдыызынга компенсация бээринге дээш, шупту субсидияларже бюджетте 170 млн рубль акша көрдүнген. Регионда сайгарлыкчы чоруктуң социал угланыышкынын таарыштырып, республиканың экономиктиг курлавырын эки талаже хөгжүдер дизе, деткимчениң чогуур хемчеглерин үе шаанда бээри чугула.

Возврат к списку