Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий Чернышенко: «Туризм.РФ» корпорация-биле дугуржулга күүселдези Тываже туристер агымын 2-3 катап көвүдедир

Дмитрий Чернышенко: «Туризм.РФ» корпорация-биле дугуржулга күүселдези Тываже туристер агымын 2-3 катап көвүдедир 24.03.2022 Россияның Чазааның Харылзаштырылга төвүнге вице-премьер Дмитрий Чернышенконуң киржилгези-биле «Туризм.РФ» корпорация Россияның алды региону: Астрахань, Вологда, Мурманск, Нижегород областарның, Пермь край база Тыва Республиканың губернаторлары-биле туризм инфраструктуразын кады хөгжүдер дугайында дугуржулгага атты салган. «Туризм болгаш хүндүлээриниң индустриязы» национал төлевилел-биле ону субъектилерге боттандырар. «Туризм.РФ» корпорацияның чиңгине директору Сергей Суханов база регионнарның удуртукчулары - Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг, Астрахань облазының губернатору Игорь Бабушкин, Вологда облазының губернатору Олег Кувшинников, Мурманск облазының губернатору Андрей Чибис, Пермь крайның губернатору Дмитрий Манохин, Нижегород облазының губернатору Глеб Никитин документилерге атты салганнар. Дмитрий Чернышенко алды субъектиниң культурлуг болгаш төөгүлүг өнчүзү байлак, географиязы делгем, угланыышкыннары каш янзы болгаш, российжи турист кайнаар күзей-тир, ынаар чедип болур деп демдеглээн. «Бо субъектилер аян-чорукчуларга сонуурганчыг, эрткен чылын 7 млн ажыг кижини хүлээп алганы, хөйнү чугаалап турар. Олар «Туризм.РФ» корпорация-биле дугуржулганы чарып тура, адырга чаа арынны ажыдарлар. Кады ажылдажылга турисчи агымны 2-3 катап көвүдедир аргалыын санаан. Президент турисчи инфраструктураны шалыпкын тургузар даалганы берген. Губернаторлар ол талазы-биле ажылда мурнуку черде. Күрүне оларны деткип турар, деткиир-даа. «Туризм болгаш хүндүлээриниң индустриязы» национал төлевилелде шупту төлевилелдерниң чиигелделиг чээлизинге субсидия бээрин уламчылаар. Чазак деткимчениң өске немелде хемчеглерин ажылдап кылган. Бизнестиң төлевилелче киирген чарыгдалдарын дүрген дуглаарынга тергиин эки дуза ол. Бо бүгү, «Мы вместе.Туризм» чаа акция-биле кады, регион инфраструктуразының хереглелинге немелде идиглиг база магадылалдыг ажылды хандырар» - деп, Дмитрий Чернышенко чугаалаан. Чазак экономиканы, ооң иштинде туризм адырын, деткиир бирги ээлчегниң хемчеглерин ажылдап кылганын вице-премьер сагындырган. Отельдер ээлеринге, турисчи объектилерни тудуп, хөлезиге база удуртулгазынче берип турар инвесторларга 5 чылда немелде өртекке үндүрүг ставказын 0-че бадырар шиитпир хүлээп алдынган. Оон аңгыда, бо чоокку үеде уругларга турисчи кешбек программазы ажылдап эгелээр. «Туризм.РФ» корпорацияның чиңгине директору Сергей Сухановтуң чугаазы-биле алырга, регионнарның ат салган дугуржулгазы амгы үениң дыштаныр инфраструктуразын тудуп, чаа ажылчын олуттарны ажыдып, амыдырал хүрээлелин чаагайжыдар арганы бээр. «Этнографтыг, аңнаар-балыктаар, эмнээр-кадыкшыдар дээш, туризмниң дыка хөй хевирлерин саналдап болур бис. Тыва Азияның географтыг төвү деп кайда-даа билдингир. Чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путин Тываның кайгамчык бойдус чурумалдыг черлеринде бо-ла чоруурун бүдүн делегей көрген. Кызыгаар черде Тыва Моолче болгаш Кыдатче туристеп үнеринге дыка таарымчалыг. Аалчылар хүлээп алыр эки шынарлыг инфраструктураны тудуп, бедик деңнелдиг ачы-дуза хандырылгазын чедип алыры – бистиң кол сорулгавыс. Ынчангаш Туризм.РФ корпорацияның деткимчези биске чугула херек болгаш, аргаларын ажыглаар кол өзек болуп турар» - деп, Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг чугаалаан. Катаптаттынмас аян-чорук кокпаларын сүмелээн 20 хире турисчи инвестициялар Тывада хевирлеттингенин сагындырган. Ол дээрге агаар-бойдуска чадаг болгаш аъттыг селгүүстээри, шапкын хемнерден салдадып бадары-биле чергелештир балыктап база аңнаары, көшкүн аймактың база орус эрги чүдүлгелиг чоннуң культуразы, амыдырал-чуртталгазы, хамнаашкыны, хөөмей-сыгыды, шаг төөгүден бээр дамчып келген улусчу ужур-чаңчылдары-биле таныжары, аржаан сугларынга дыштанып, эмненири дээш, аалчыларга сүмелээр солун төлевилелдер хөй. Республика кыдыг-кызыгаар регион болгаш, чаа экономиктиг үеде Моол база Кыдат-биле садыг-туризм харылзаазын сайзырадырынга элээн сонуурганчыг болгаш кедилиг. Амгы үеде республикада Сибирь, Моол болгаш барыын Кыдатты харылзаштырар чурттар аразының логистика төлевилелин боттандырып турар.

Возврат к списку