Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чуртту база регионнарны хөгжүдүп сайзырадырынга боттарының санал-оналдарын киирер кылдыр Тываның чурттакчыларын чалаан

Чуртту база регионнарны хөгжүдүп сайзырадырынга боттарының санал-оналдарын киирер кылдыр Тываның чурттакчыларын чалаан 18.03.2022 Стратегтиг инициативалар агентилелиниң (АСИ) «Чаа үеге күштүг идеялар» деп шуулганында, Россияның хамаатылары чуртту, регионну, хоорайны ниитизи-биле хөгжүдеринче угланган боттарының санал-оналдарын, тодаргай төлевилелдерин киирер арга бар. Владимир Путинниң даалгазы-биле, хемчегниң белеткел ажылдары эгелээн.
Марттың 16-да, Владимир Путин Россияның субъектилеринге социал-экономиктиг деткимче көргүзер хемчеглер дугайында чоруткан хуралында, «Чаа үеге күштүг идеялар» шуулганны организастаарынче регионнарның командаларын чалаан. 2030 чылга чедир чуртту хөгжүдер национал сорулгаларын чедип алырынче угланган бизнестиң болгаш ниитилелдиң инициативаларын сайгарып чугаалажыры – ам болур хемчегниң кол сорулгазы.
«Үр хуусаалыг сорулгаларны шиитпирлээринге бистиң экономикавыста, күрүне бюджединде, хуу бизнесте бүгү-ле херек курлавырлар бар. 2030 чылга чедир салган шупту стратегтиг национал сорулгаларывыс күүсеттинер ужурлуг. Амгы бо чөңгээлер болгаш аргалар бистерни чүгле мөөңнеп каттыштырар апаар. Хамаатыларның сонуургалдары дээш көскү үре-түңнелдерни чедип алыр сорулгаже боттарывысты эде тургузар ужурлуг бис. Ийе, программаларывысты эде тургузары негеттинип турар, ынчангаш ажыл-агыйжы бөлүктерниң, эртемденнерниң, хөй-ниити каттыжыышкыннарының инициативалары херек апаары билдингир. Ындыг болганда, «Чаа үеге күштүг идеялар» шуулганны организастаарынга шупту регионнарның идепкейлиг киржирин диледим» - деп, Владимир Путин чугаалаан.
Россияның регионнарындан кижи бүрүзү чурттуң келир үезин канчаар көрүп турарын ам бо дораан саналдап болур. Национал программаларны сайзыраңгайжыдар талазы-биле идеялар чыылдазынче Тываның чурттакчыларын чалап турар. Бодунуң санал-оналын киирер дизе, ideas.roscongress.org крауд-платформаны ажыглаарга-ла чедер.
«Чаа үеге күштүг идеялар» шуулганның түңнел хемчээ 2022 чылдың чайынында болурун планнаан. Аңаа хөгжүлдениң национал сорулгаларын чедип алырынга база чурттуң хөгжүлдезинге чугула үлүг-хууну киирер 100 эң күштүг идеяларны таныштырар.
2020 чылда «Чаа үеге күштүг идеялар» бирги шуулган болуп эрткенин сагындыраал. Ынчан 15 муң идеялер чыгдынган, ооң 80-и Стратегтиг инициативалар агентилелиниң чаа стратегиязының өзээн тургускан.

Возврат к списку