Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» грантыны ажыглаарынче араттарны кыйгырган

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» грантыны ажыглаарынче араттарны кыйгырган 09.03.2022

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук» национал төлевилел чорудуу-биле «Агростартап» грантыны бээринге документилер хүлээрин уламчылавышаан. Документилер хүлээринге чедир неделя арткан-даа болза, күрүне деткимчезин алыксаан кижилер саны эвээжевээн. Хүн бүрүде ведомствонуң телефону база социал четкилерде арыны дамчыштыр мөөрейниң негелделерин сонуургап турар кижилер хөйү-биле долгап турар. Бөгүнде сес кордакчыларның чагыын деткээн.

Ведомство конкурстуг шилилдеже документилерни февраль 15-тен хүлээп ап турар.  «Бо чылын күрүне деткимчезинче 20 млн хире рубльди тускайлаан. Бир эвес июньга чедир акша-хереңгини шиңгээдип четтигиптер болзувасса, Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы немелде акшаларны үндүрүп берип болур. Ынчангаш күрүне деткимчезин алырынче малчыннарны база чер ажылдыгларны хөйү-биле хаара тудар дээш, чагыглар киирерин дүргедедир кылдыр көдээ ажыл-агыйының бүдүрүкчүлерин кыйгырып тур бис» - деп, Көдээ ажыл-агый яамызының күрүне программалары база саң-хөө контролюнуң килдис начальниги Белекмаа Иргит тайылбырлаан.

2021 чылда «Агростартап» грантызын бээр шилилделиг конкурсту ийи катап эрттирген. Республиканың 23 фермери ынчан тиилээн. Фермерлер грант акшалары-биле тараа культуралары тарыырынга, үнүш ажыл-агыйын хөгжүдеринге база мал чеми бүдүреринге херек 33 санныг техника аймаан садып алганнар. Автопарк техниказын чаартырындан аңгыда, фермерлер 110 баш мыйыстыг бода малды база 50 баш ивини садып алган. Грант алыкчылары деткимче негелделери езугаар, ажылче 11 кижини хүлээр ужурлуг.

Конкурсче киирген төлевилел бюджединиң 90 хуузун «Агростартап» грант акшазы-биле кады акшаландырарын яамы айыткан.

Тываның Кызыл кожуунундан малчын Эдуард Ховалыг эрткен чылда «Агростартап» грант деткимчезин алганнарның бирээзи. Тараачын-арат ажыл-агыйның баштыңы 2019 чылдан бээр, «Чиңге-Даг» деп черде малчын коданында хой, өшкүнү тудуп турар. Бөгүнде ооң бода болгаш шээр малының ниити баш саны 800 ашкан.

«Бо үеде 12 баш улуг бода малывыс бар, күрүне деткимчези-биле малдың баш санын 300 чедирип, чылда-ла 20 тонна экологтуг арыг инек эъдин бүдүрер планныг бис» - деп, фермер чугаалаан.

Эъткир улуг бода малды садып алыр деткимчени алгаш, инек эъдин белеткээн продукцияны, колбаса кылыгларын бүдүрүп, чонга садып-саарар.

Төлевилелдиң ниити түңү 30,6 млн рубль болган, ооң 11 хуузун тараачын-арат ажыл-агыйы киириштирген. Сайгарлыкчы субсидия акшазы-биле 6 баш буганы база 300 баш хунажынны садып алыр бодалдыг. Бо үеде Эдуард Ховалыг кожа республика – Хакасияның сайгарлыкчылары-биле улуг бода мал садып алыр керээлерни чарып алган. 

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук база хуу сайгарлыкчы инициативаны деткиири» национал төлевилел-биле "Агростартап" грант акша-хөреңгизин тараачын (арат) ажыл-агыйын эгелеп азы хөгжүдер төлевилелди боттандырар кылдыр конкурс түңнелинге даянып, ажыл-агыйларга субсидияны бээрин Көдээ ажыл-агый яамызы сагындырып тур.


Возврат к списку