Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңының Марттың 8-биле байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңының Марттың 8-биле байыр чедириишкини 08.03.2022 Эргим херээженнер! Бүгү делегейниң херээженнер хүнү – Марттың 8-зи-биле байыр чедирип тур мен! Сагыш-сеткилдиң онза хайныышкынныг чырык ба¬йырлалын уткуп ап тур бис. Час-биле кады, амыдыралдың өөрүшкү-маңнайын, бүгү делегейниң өңгүр-каазын база чылыг-чымчаан илередип келир силер! Ие-чаш, шынчы чорук болгаш өндүр ынакшыл. Херээженниң сөңнээн бо чаяалгаларындан бүдүн делегей туттунар. Ол дээрге бистиң чаагай чоруувустуң эгези, бедик хей-аъдывыстың, кайгамчыктыг тура-соруувустуң болгаш иштики күчү-күжүвүстүң дөзү-дүр. Силерниң — аваларывыстың, өөвүс иштиниң, уругларывыстың, угбаларывыс, дуңмаларывыстың, кады ажылдап турар кыс эштеривистиң ачызында, амыдырал-чуртталгада база ажыл-агыйывыста чаа базымнарже чүткүп, улам күштүг болгаш чедиишкиннерлиг апаар бис. Силерниң деткимчеңер, чылыг-чымчак сагыш-сеткилиңер, өршээп билириңер, тааланчыг болгаш таарымчалыг байдалды тургузуптарыңар дег үнелиг чүве чок. Силерниң ынакшылыңар база мерген угааныңар биске эң-не үнелиг. Тыва бодунуң херээжен чонунга чоргаарланыр. Республиканың бурунгаар хөгжүлдезинге улуг үлүг-хууну киирип чоруур силер. Бистиң херээженнеривис шупту адырларда – кадык камгалалы база өөредилгеден эгелээш, бизнес болгаш политикага чедир улуг чедиишкиннерлиг ажылдап чоруур. Ооң-биле чергелештир, кезээде эргим, сорунзалыг, эрге-чассыг силер. Кайгамчыктыг бо байырлалдар-биле кады, силерниң чүрээңерге час дүжүп, эң-не эргим кижилериңер кичээнгейиниң ачызында өөрүшкү-маңнайыңар чайнап чорзун. Тыва Республиканың шупту херээжен чонунга ачылыг буянны, чедиишкиннерни база бедик көдүрлүүшкүннүг сагыш-сеткилди күзедим! Байырлал-биле, эргим болгаш ынак херээженнеривис! Бүгү делегейниң Херээженнер хүнү-биле! Тываның Баштыңы В. Т. Ховалыг.

Возврат к списку