Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ПЦР-тест дужаары чедингир болдур кылдыр аппаратты немей садар

Тывада ПЦР-тест дужаары чедингир болдур кылдыр аппаратты немей садар 10.02.2022 COVID-19-тан аарыыр чоруктуң саны эвээжеп эгелээн бол, республика чазаа кадык камгалал системазын күштелдирер ажылды уламчылаар. Чүге дизе сан-чурагайлар ам-даа улуг болуп артпышаан. Февраль 9-та коронавирус халдывырындан аараан кижилер саны сегип-экирээн кижилер санындан эвээжээн, 570 кижи аараан болза, 1835 кижи сегээн деп, Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Кызыл хоорайда эң хөй - 372 кижи аараан. Берге кижилер саны өскен, февраль 8-те 132 кижи турган болза, ам 145 кижи бар. Үе-шаанда аарыгны тодарадыры, берге байдалга чедирбес. Ынчангаш коронавируска мазокту алгаш, дарый хынаары чугула. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг COVID-19-ка тест алырын дүргедедири-биле ПЦР-тест шинчилээр база бир аппаратты садып алырын Кадык камгалал яамызынга дааскан. Ынчан шинчилээн анализтер саны көвүдээр. Эрткен хонукта республикада ПЦР-тестини алган, хүнде ортумаа-биле 4000 тестини хынап турар. Тускай аппараттарны үзүктел чок ажыглаалындан үрели бээр таварылгалар тургулаан. Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгези, кеш-шээр аарыглар диспансери, Чөөн-Хемчиктиң ММТ ПЦР анализтерни ап, шинчилеп турар. Төлевирлиг анализтерни кеш-шээр аарыглар диспансериниң, СПИД төптүң лабораторияларынга дужаап болур. Барыын-Хемчиктиң муниципалдар аразының медицина төвүнде чоокта чаа бир лаборатория ажыттынган, автоматчыткан машиналар чок болганындан, лаборантылар ажылды хол-биле кылып турар. Чаа коронавирус халдавырын таратпас дизе, ПЦР-тестилерни дүрген шинчилээри онза чугула. Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелели республикада COVID-19-тан аарыыр чорук көвүдээни-биле чергелештир, грипптээн кижилер саны көвүдээнин айыткан. Эрткен неделяда ОРВИ-лээн 3542 таварылга бүрүткеттинген. Сезоннуг грипп аарыглары ам-даа ийи неделя дургузунда үргүлчүлээр. Ынчангаш Росхереглел хайгааралы эпимедияга удур хемчеглер - холдарын чуурун, камгалал маскаларны 2-3 шак болгаш солуурун, өрээлдерни хүннүң-не аштап-чүлгүүрүн, ыракка турар социал дистанцияны сагыырынче чурттакчы чону кыйгырып тур.

Возврат к списку